Блокада на средно-септалния клон на левия клон

Блокадата на средно преградната клонка или самата предна бифуркация води до забавяне на деполяризацията на предната стена и предната част на IVS. Изолираната блокада на този клон е рядка, обикновено с необичаен инфаркт на предната стена, много по-често се комбинира с блокада на предния клон на левия крак.

Промените в ЕКГ по време на блокада на медианно-септалния клон обикновено се появяват в хоризонтална равнина, тъй като тези лъчи често са насочени напред. Деполяризацията на предната стена се забавя, вълната на възбуждане идва от задната и страничната стена, т.е.векторът е насочен напред, следователно в десния гръден отвод V1, 2, а понякога и V3 се записва висок R, понякога донякъде разширен. Комплектът V1-3 е представен от Rs вълни или по-често qR, Т вълната в тези отвеждания обикновено е отрицателна поради увреждане на предната интервентрикуларна артерия.

Във V5 изчезва 6 q, комплекс от типа Rs.

При диагностициране на този тип блокада е необходимо да се изключат състояния, придружени от високо R в десните гръдни отводи (хипертрофия на дясната камера, заден базален инфаркт, WPW синдром тип А, нормална ЕКГ).

Блокада на левия крак стр. Хис

Блок на ляв пакет (LBBB)

Ниво на лезия в блока на клона на левия сноп

 • пакет клон
 • самият ляв крак
 • едновременно поражение на 2 основни последствия
 • периферни разклонения

Етиология

Дифузно увреждане на миокарда:

 • коронарни - исхемия, каодиосклероза, фиброза
 • некоронарна структурна миокардна патология - дилатационна кардиомиопатия (DCM), хипертрофична кардиомиопатия (HCM), аритмогенна дяснокамерна дисплазия (ARVD), саркоидоза, амилоидоза.

Патология на изходния тракт на лявата камера - хипертрофия на лявата камера (LVH), хипертрофична кардиомиопатия (HCM), дефекти с висока интервентрикуларна преграда, хирургия на аортна клапа, аортна коарктация.

Фигура: 1. Ляв блок на разклонение в стандартни проводници.

Механизъм за развитие

Първо, вълнението обхваща интервентрикуларната преграда, след това по непроменения десен крак вълнението достига дясната камера и накрая, вълнението ще обхване блокираната лява камера. Освен това вълнението няма да дойде в лявата камера по протежение на левия крак, защото проводимостта по него се нарушава и през мрежата от влакна на Пуркине от дясната камера. Има не само забавяне на лявата камера, но и нарушение на цялата последователност на деполяризация.

Лечение

 • елиминиране на лекарства, които причиняват забавяне на проводимостта
 • в случай на симптоматична брадикардия се препоръчва инсталирането на постоянна стимуляция (PACE)
 • ресинхронизираща терапия при наличие на сърдечна недостатъчност и намаляване на фракцията на изтласкване на лявата камера
 • консервативно лечение при липса на клинични прояви

ЕКГ промени

 • увеличаване на общата продължителност на QRS комплекса ≥0.12 сек (120 ms)
 • време на вътрешно отклонение в проводниците V5, V6 ≥0.08 сек
 • наличието в отводи V5, V6, I, aVL на разширени, деформирани вентрикуларни комплекси от тип R с разцепен или широк връх
 • наличието в отводи V1, V2, III, aVF на разширени деформирани камерни комплекси, които приличат на QS или rS с разделен или широк връх на S вълната.
 • в проводници V5, V6 несъответстващи по отношение на изместването на QRS комплекса на RS-T сегмента и отрицателна или двуфазна асиметрична Т вълна
 • отклонение на електрическата ос на сърцето (EOS) наляво
 • няма q вълна в проводници I, V6

Фигура: 2. Блок с ляв пакет и 1-градусов AV блок.

Непълен ляв блок на клона

При непълна блокада разпространението на импулса се забавя, началото на камерна деполяризация е свързано с възбуда, преминала по десния крак, но по-голяма или по-малка част от лявата камера се възбужда от импулс, дошъл по левия крак. Асинхронността не е толкова изразена.

ЕКГ промени

 • няма q вълна в проводници V5, V6, I - задължително условие
 • QRS комплекс до, 12 сек
 • назъбване на R вълната в проводници V5, V6
 • намален ST сегмент, Т вълна (+ -)

Непълният блок на клона на левия сноп наподобява хипертрофия на лявата камера, но липсва q вълна с висока R вълна.

Фигура: 3. Непълен ляв блок на клона

Завършете блока на клона на левия пакет

ЕКГ критерии за пълна блокада на LPH

 • QRS комплекс> 0,12 сек
 • в проводници V1, V2: сложен тип QS или rS
 • в проводници V5, V6: R вълна
 • няма q вълна в проводници I, V6

Лечение

Условия за ресинхронизираща терапия (CRT):

 • QRS комплекс ≥140 msec (мъже) и QRS комплекс ≥130 msec (жени)
 • назъбеност ≥2 извода (V1, V2, V5, V6, I, aVL)

ЕКГ критерии за диагностика на миокарден инфаркт на фона на пълна блокада на левия крак на елемента на His

 • Кота на ST сегмента> 1 mm + положителна Т вълна в проводници I, aVL, V5 и V6
 • Депресия> 1 mm в проводници V1, V2 или V3
 • кота на сегмента> 5 mm в проводници V2-V4
 • чувствителност 78%, специфичност 90%

Фигура: 4. Остър стадий на миокарден инфаркт на антеро-септалната област на лявата камера с пълна блокада на клона на левия сноп

Блокада на предно-горния клон на левия сноп (BPVV LPBB)

Етиология

Патологичните процеси протичат в лявата част на интервентрикуларната преграда, в областта на аортните клапани или дистално - в периферните разклонения на предния клон (антеро-латерална стена на лявата камера):

 • исхемична болест на сърцето (ИБС)
 • остър миокарден инфаркт
 • хипертрофия на лявата камера (LVH)
 • хипертрофична кардиомиопатия (HCM)
 • дефект на вентрикуларна преграда (VSD).

Механизъм за развитие

Блокадата на предно-горния клон на клона на левия сноп на His води до по-късно възбуждане на пред-горните части на лявата камера.

Лечение

Няма специфично лечение за блокада на предно-горния клон на левия клон. Необходимо е да се лекува основното заболяване.

ЕКГ промени

 • QRS комплекс до 0,12 сек
 • изразено отклонение на електрическата ос на сърцето вляво - между -30 и -90 °
 • В стандартни проводници:
 • предимно положителни QRS комплекси (малка q вълна и висока R вълна) в отвежданията aVL, I.
 • преобладаващо отрицателни QRS комплекси (малка r вълна и дълбока S вълна) в отвеждания aVF, II, III
 • в края на деполяризацията, терминално назъбване или удебеляване на линията в отвеждания aVL, III.
 • задълбочаване на q вълната в отвеждания aVL, I с продължителност до 0,03-0,04 сек.
 • в проводници V5, V6: намаляване на амплитудата на R вълната, последвано от изразена задълбочена S вълна и q вълната се губи
 • V1, V2: може да загуби r вълната. Също така в отводи V1 до V2 се образуват комплекси под формата на QS, qrS.
 • появата на висока R вълна (V2, V3), която постепенно намалява в левите отводи на гърдите.

Блокада на предно-горния клон на левия сноп

Блокада на задно-долния клон на левия сноп (BZNV LNBG)

Етиология

 • сърдечна исхемия
 • сърдечни дефекти
 • хипертрофия на лявата камера
 • хипертрофична кардиомиопатия
 • разширена кардиомиопатия
 • белодробни заболявания

Механизъм за развитие

Блокадата на задния долен клон на клона на левия сноп води до по-късно възбуждане на задните долни части на лявата камера.

Лечение

Лечение на основното заболяване, без специфично лечение.

Фигура: 6. Блокада на задния клон на левия сноп

ЕКГ промени

 • QRS комплекс до 0,12 сек (нормално), настъпва нормална камерна реполяризация (ST сегмент и Т вълна). Силно отклонение на електрическата ос на сърцето надясно (между 120 ° и 180 °).
 • EOS отклонение вдясно (120 °, при липса на хипертрофия на лявата камера)
 • предимно положителни QRS комплекси (малка q вълна и висока R вълна), в отвеждания II, III, aVF.
 • преобладаващо отрицателни QRS комплекси (малки r и дълбоки S вълни) в отвеждания aVL, I
 • отсъствието на други причини, причиняващи смесването на електрическата ос на сърцето вдясно. Такива причини могат да бъдат: хипертрофия на лявата камера, белодробен емфизем, страничен инфаркт)
 • Отклонението на EOS достига по-малка степен (до 120 °), но с динамично управление EOS се отклонява надолу и вдясно с повече от 40 ° от първоначалната позиция.

Блокада на средния клон на левия клон на снопа

Забавянето на проводимостта в левия заден клон (LAD) е много по-рядко срещано от забавянето на проводимостта в предния клон, тъй като LAD има по-дебела структура и по-защитена локализация близо до входа LV. Забавената стимулация води до последователно възбуждане на предно-горната област на свободната стена на LV, последвано от активиране на долната страна на LV - т.е. към обратната последователност, наблюдавана при BLPV.

Критериите за ЕКГ за левия заден блок на клона (LPSB) се дължат на тази променена последователност на възбуждане. Отклонението на оста вдясно с rS комплекса в отвеждането I и aVL, както и qR комплексите в долните отвеждания, са резултат от действието на ранни, неотзивчиви (единични) стимулиращи сили, разпространяващи се от предно-задната област на LV (образуват първоначалните q и r вълни), и по-късно, не изпитващи съпротива (единствените) сили, движещи се от долната задна свободна стена (генерират късни S и R вълни). Както при LDPV, общото време за активиране на вентрикула не се удължава и продължителността на QRS остава нормална.

BLDV може да се намери при почти всички пациенти със сърдечно заболяване, но BLDV е необичайно за здрави хора, при които понякога е възможно отклонение на дясната ос като вариант на нормата. Други състояния, при които правилните електромоторни сили във фронталната равнина се увеличават, като синдроми на претоварване на RV и обширен страничен инфаркт на миокарда, могат да дадат подобна картина на ЕКГ и трябва да бъдат изключени, преди да се заключи, че LAD е налице..
Описани ЕКГ признаци, показващи наличието на блокада на левия среден клон. Най-известната проява, която характеризира тази форма на блокада, е липсата на септални q вълни.

Ляв блок на клона

Блокадата на левия крак възниква в резултат на забавяне на проводимостта или блокада в която и да е част от интравентрикуларната проводима система, включително LBV, нейните два снопа, дисталната част на LV проводимата система или, много по-рядко, влакна, излизащи от багажника на PG, които сами стават LBB В резултат на това се появяват значителни промени в последователността на възбуждане и възстановяване на LV, които причиняват значителни промени в QRS комплекса и кривата ST-T..

Блокът с левия крак удължава продължителността на QRS, променя конфигурацията на QRS и ST-T. Основната предпоставка е увеличена продължителност на QRS (> 120 msec), както и широка и обикновено назъбена R вълна в отвеждания I, aVL и отводи на гърдите вляво; тесни r-вълни, последвани от дълбока S-вълна в десния гръден отвод; отсъствие на септални q зъби. R-вълните обикновено са високи, а S-вълните са дълбоки. Електрическата ос на сърцето при LBB е силно променлива; тя може да бъде нормална, отклонена наляво или, много рядко, отклонена надясно. В допълнение към тези показатели, някои специалисти за диагностика на LBB включват наличието на увеличено време за вътрешно отклонение (> 60 msec).

Промените в кривата ST-T с разклонен ляв блок са значителни. В повечето случаи ST сегментът и Т вълната са несъответстващи на QRS комплекса. С други думи, ST сегментът намалява и Т вълната се обръща в отвеждания, в които QRS комплексът се състои от положителни вълни (например в отвеждания 1, aVL, V4 и V6); ST сегментът е повдигнат и Т вълната е насочена нагоре в отвеждания, в които QRS комплексът се състои от вредни зъби (например в отвеждания V1 и V2) (в руската електрокардиографска школа се смята, че в LBB, ST сегментът и T вълната са несъответстващи на крайната QRS комплексна вълна.

Това улеснява прилагането на този критерий в случаите, когато QRS комплексът се състои не само от положителни или отрицателни, но и от многопосочни зъби).

Блок на ляв сноп: видове, причини, симптоми, лечение

При дешифрирането на електрокардиограмата пациентите често виждат заключението "блок на клона на левия сноп". Тази диагноза поражда много въпроси и притеснения. Каква е тази структура на сърцето? Каква е опасността от нейната блокада и как да разпознаем нейното възникване? В статията ще се опитаме да анализираме подробно и на възможно най-простия език синдрома на блокада на този сърдечен елемент.

Какво е сноп от Него?

Контракциите на миокарда се извършват от проводящата система на сърцето. Това е колекция от специални кардиомиоцити, при които възниква възбуждане, и влакна, по които се провеждат импулси към всички структури на сърцето..

Първата вълна на възбуждане, която задава основния ритъм на сърцето, се генерира от синусовия възел, разположен на върха на дясното предсърдие. Импулсът се движи по миокарда на предсърдието, принуждавайки го да се свие, както и по три междувъзлови тракта към атриовентрикуларния възел. Той е локализиран в предсърдната преграда и е отговорен за разпространението на възбуждането през вентрикулите. Електрически импулс от AV възела достига до миокарда по влакната на снопа His. Багажникът му се разделя в самото начало на интервентрикуларната преграда на два крака - десен и ляв, простиращ се до съответните части на камерния миокард. Левият крак, в дебелината на сърдечните мускули, е разделен на преден и заден клон. Снопът от Него завършва с множество разклонения - влакна Purkinje, които проникват в мускулната стена на вентрикулите.

По този начин снопът от His е фрагмент от сърдечната проводима система, който е отговорен за разпространението на електрически импулс и свиването на вентрикулите. Нарушаването на проводимостта по ствола или отделните клони се нарича блокада. В Международната класификация на болестите от десетата редакция LBBB са в раздел I44 (код ICD-10 I44.4 - I44.7)

Видове блокади

Нивото на лезията се определя от участъка на снопа, в който възбуждането от AV възела престава да се извършва. Има следните видове блокада на Неговия пакет:

 • еднолъчева - нарушение на разпространението на електрически импулс по десния крак или един от клоните (отзад или отпред) на левия крак,
 • двупакет - възбуждането от основния ствол на снопа His не достига до двата клона на левия крак или до един от клоните и десния крак,
 • трилъчева - еднократно поражение на двата крака.

Всеки от 3-те типа блокада може да бъде пълен (проводимостта се прекъсва напълно) или частична (проводимостта се забавя). Това се отразява в характерните промени в ЕКГ. Освен това на кардиограмата се записват следните видове блокада на Неговия пакет:

 • постоянен - ​​ЕКГ признаци на нарушение на проводимостта в лъча се показват постоянно,
 • интермитент - блокадата се появява и изчезва по време на запис на ЕКГ,
 • преходни - промени не се записват при всеки запис на ЕКГ,
 • редуващи се - по време на запис на ЕКГ различни видове блокади се заменят взаимно.

Чести причини за LDL блокада

Нарушение на проводимостта във влакната на снопа на His може да възникне както по сърдечни, така и по несърдечни причини. Болестите на сърдечно-съдовата система, при които може да възникне този синдром, са:

 • Сърдечни дефекти: аортна клапна стеноза или недостатъчност, митрална регургитация, предсърдни или камерни септални дефекти,
 • Хронични форми на сърдечна исхемия, особено в комбинация с артериална хипертония,
 • Остър миокарден инфаркт,
 • Възпаление на мускулния слой на сърцето (миокардит) от различен произход,
 • Ревматични сърдечни заболявания,
 • Кардиомиопатия от всякакъв генезис.

Екстракардиалните причини за блокада са заболявания, при които възниква вторично увреждане на камерния миокард (хипертрофия, дистрофична трансформация). Те включват:

 • Болести на дихателната система, придружени от тежка обструкция на белите дробове: белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, бронхиектазии, тежка бронхиална астма. Водят до развитие на белодробно сърце - хипертрофия на миокарда.
 • Белодробна емболия (PE).
 • Алкохолна и наркотична интоксикация, водеща до големи увреждания на миокарда.
 • Болести на щитовидната жлеза, придружени от тиреотоксикоза.
 • Затлъстяване, съчетано с артериална хипертония и атеросклеротични съдови лезии.

Блокада на предния клон на левия сноп

Ако преминаването на импулса през левия преден клон на PG е нарушено, възбуждането не достига антеролатералната стена на лявата камера. Блокадата на предния клон на левия сноп се установява, когато:

 • преден или антеролатерален остър миокарден инфаркт,
 • изразено разширяване на стените на ЛН поради хипертония, клапно сърдечно заболяване,
 • миокардит с ревматичен и инфекциозен произход,
 • кардиомиопатия.

Блокада на задния клон на левия сноп

По-рядко се среща от поражението на предния клон. Електрическият импулс не се разпространява към задната долна част на НН. Блокада на задния клон на LBB възниква, когато:

 • заден диафрагмен остър ИМ,
 • ТЕЛА,
 • атеросклеротична кардиосклероза,
 • кардиомиопатии от различен произход.

Непълен ляв блок на клона

Тя се проявява чрез забавяне на проводимостта в двата клона на LNBP. В този случай лявата камера се възбужда по-бавно от дясната. Причините:

 • артериална хипертония,
 • инфаркт на миокарда,
 • вродени и придобити дефекти на аортната клапа,
 • кардиосклероза.

Завършете блока на клона на левия пакет

Провеждането по основния ствол на левия клонов сноп спира напълно. Възбуждането на дясната камера и дясната половина на интервентрикуларната преграда не се променя, лявата камера се възбужда след тях от импулси, преминаващи през контрактилните влакна. Причините са същите като за непълна блокада на LN на снопа His. В този случай увреждането на мускулната мембрана на сърцето е по-голямо..

Симптоми

Клиничната картина с нарушения на проводимостта по клона на левия сноп на His се променя в зависимост от нивото на лезията. При липса на преминаване на импулс по един от клоните (отпред или отзад), може изобщо да няма симптоми или оплакванията да са относно проявите на основното заболяване, причинило блокадата. Често едно- и двулъчевите блокади се откриват само по време на ЕКГ. Появата им не влияе върху качеството на живот и здравето на пациента.

Пълната блокада на общия ствол на LBB се проявява чрез усещане за сърцебиене, болка зад гръдната кост, излъчваща се към шията, епигастриума и лявата ръка. Но на преден план излизат симптомите на заболявания, които са довели до широко увреждане на сърдечната проводима система (инфаркт на миокарда, миокардит, артериална хипертония, сърдечни дефекти)..

При пълно или частично нарушаване на проводимостта на импулса във всички клонове на снопа His (трилъчева блокада), клиничните прояви са по-изразени. Основните признаци на синдрома са:

 • усещания за повишен сърдечен ритъм,
 • замаяни пристъпи,
 • чести припадъци поради мозъчна исхемия (синдром на Morgagni-Adams-Stokes),
 • гадене,
 • болка в сърцето.

Появата на симптомите на LBBB не може да бъде пренебрегната. Това може да доведе до опасни нарушения на сърдечния ритъм, включително камерно мъждене и асистолия - внезапна сърдечна смърт..

Тест: Какво знаете за човешката кръв?

Присъединете се към нашата група Telegram и бъдете първите, които ще научат за нови тестове! Отидете на Telegram

Диагностика

Електрокардиографията е златният стандарт за диагностика на блокадата на снопа Му. Често признаци на нарушена проводимост се записват на кардиограмата дори преди началото на клиничните прояви. За определяне на вида и динамичното наблюдение на проявите на блокадата се извършва ежедневно ЕКГ мониториране (мониторинг по Холтер).

Ултразвук на сърцето (ECHO-KG), доплер изследване на коронарни съдове, мониторинг на кръвното налягане, трансезофагеална ЕКГ, определяне на биохимични маркери на миокардно увреждане - допълнителни диагностични методи за LBBB, които определят основната причина за синдрома.

ЕКГ признаци на блокада

За откриване на ЕКГ признаци на различни LBBB блокове се обръща внимание на промените в камерния комплекс (Q, R, S вълни) в левите отвеждания и положението на електрическата ос на сърцето.

LBBB ЕКГ знаци

С блокада на левия заден клон вентрикуларният комплекс се деформира. В първия стандартен и AVL отвежда, той има формата r S - ниско амплитудна R вълна преминава в дълбока S вълна при липса на Q вълна. В третия стандартен и AVF отвеждания няма S вълна в комплекса, а плиткият Q се заменя с високо амплитуден R (q R комплекс). Най-високият R е записан в олово III, т.е. електрическата ос на сърцето е изместена надясно.

Нарушаването на проводимостта по предния ляв клон се отразява на кардиограмата чрез следните промени:

 • комплекс q R в отводи I, AVL,
 • комплекс r S в отвеждания II-III, AVF,
 • Отклонение на EOS вляво - R с висока амплитуда в първия стандартен олово.

При непълна LBBB продължителността на камерния комплекс се удължава до 0,1-0,11 s. Разцепването на R-вълната се записва в първия стандартен, пети-шести гръден кош и AVL изводи. Удължен, дълбок S може да бъде намерен в първи-втори гръден кош, трети стандартен и подсилен от отворите на левия крак. Електрическата ос не е изместена.

При пълна блокада деформациите на зъбите са по-изразени, отколкото при непълни. В същите задачи R вълната приема формата на буквата M, а S става като „кози крак“. Камерният комплекс продължава повече от 0,12 s. Понякога отклонението на EOS вляво се записва на кардиограмата.

Лечение

Еднолъчевите или непълните двулъчеви LBBB не се нуждаят от лечение. Те не водят до сериозни усложнения. Намирането на нейните ЕКГ признаци при дете до юношеството може да се счита за нормален вариант, ако се изключи органично увреждане на миокарда.

При пълна блокада е необходимо лечение на основната причина за синдрома. Често се предписват следните видове лекарства:

 • Инжекции на витамини от група В (тиамин, рибофлавин) и никотинова киселина.
 • Билкови препарати със седативно действие: тинктури от валериана, майчинство, сложни билкови препарати ("Седавит", "Ново-Пасит").
 • Лекарства за лечение на артериална хипертония: АСЕ инхибитори (Каптоприл, Еналоприл), блокери на калциевите канали (Верапамил, Нифедипин), блокери на рецептори на ангиотензин тип 2 (Лозартан, Валсартан), диуретици (Lasix "," Индапамид "," Хидрохлоротиазид "), бета-блокери (" Метапролол "," Атенолол ").
 • Лекарства, които подобряват притока на кръв в коронарните артерии (лечение на сърдечна исхемия): нитроглицерин, изосорбид моно- и динитрати, молсидомин.
 • Сърдечни гликозиди (терапия при сърдечна недостатъчност): "Korglikon", "Strofantin", "Digoxin".
 • Статини (лечение на атеросклеротични лезии на коронарните съдове): "Аторвастатин", "Симвастатин".
 • Ацетилсалицилова киселина ("Аспирин Кардио", "Аспикард", "Акард") - антиагрегант за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци.
 • Пеницилинови антибиотици за лечение на инфекциозни лезии на мембраните на сърцето.
 • Препарати за премахване на хронична обструкция на белите дробове: вдишване на стероидни хормони и бета-блокери ("Berotek", "Berodual", "Budesonide").

Трилъчевата блокада, която се трансформира в нарушение на проводимостта на AV възела с развитието на синдрома на Morgagni-Adams-Stokes, изисква хирургическа намеса. Пациентът се имплантира с изкуствен пейсмейкър за постоянно сърдечно стимулиране.

Народните лекарства са неефективни при развитието на LBBB. Билковите чайове, съдържащи билки с подчертан седативен ефект (валериана, мента, майчинка, глог) ще помогнат за премахване на симптомите на повишен сърдечен ритъм. Въпреки това рецептите на традиционната медицина могат да се използват само като допълнение към традиционните терапии, предписани от лекар..

Опасности и усложнения

Идентифицирането на пакет от Неговата блокада - опасно ли е?

Частичното нарушение на проводимостта в отделните клонове на LBPH не носи никакви опасни последици при липса на други патологии на сърдечно-съдовата система. Не е необходимо да се лекува. В същото време се препоръчва ежегодно да се подлагате на ЕКГ за динамично наблюдение на работата на сърцето. Прогнозата за живота и здравето е благоприятна. Подобни нарушения на сърдечната проводимост не са критерий за отлагане на военна служба или за отказ за извършване на работа, свързана с активна физическа активност..

Пълният блок с ляв сноп или блокадата с три снопа са животозастрашаващи състояния. Ако не се лекуват правилно, те могат да бъдат фатални. Най-честите усложнения на PBLBH са асистолия (спиране на сърдечната дейност), камерно мъждене, атаки на пароксизмална тахикардия.

Предотвратяване

Предотвратяването на развитието и прогресирането на LBBB е подобно на препоръките за профилактика на всички сърдечно-съдови заболявания. Основните му точки са:

 • Активен начин на живот.
 • Контрол на теглото.
 • Отказ от алкохол и пушене.
 • Премахване на стреса, рационален режим на работа и почивка.
 • Консумация на готварска сол в дневна доза не повече от 5 g / ден.
 • Редовни профилактични прегледи и ЕКГ.

екг блокада на предния клон на левия клонов сноп какво е това

ЕКГ блокада на предния клон на левия сноп клон какво е това

Левият клон на снопа (LBF) е разделен на два основни клона - преден и заден, които провеждат импулс съответно към предния по-горен и заден долен регион на LV. Блокът може да се развие както в предния, така и в задния клон и е известен също като фасцикуларен блок или хемиблок..

Блокада на предния или задния клон на левия клон на клона на снопа (LBB) често се наблюдава при заболявания на сърдечната проводима система и прикрепването на такъв хемиблок към блокадата на LBB (т.е. развитието на бифасцикуларен блок) може да бъде предвестник на висококачествен AV блок.

Диагнозата на разклонения блок на ляв сноп (LBBB) се основава на използването на шестосна координатна система.

Блокадата на предния клон на левия сноп (LBB) води до забавяне на активирането на предно-задната част на LV. Първоначалното възбуждане на LV възниква през задния ramus в задната LV област, така че ще бъде насочено надолу и надясно. Това води до леко положително отклонение (появата на r вълна) в долните отвеждания, т.е. в отвеждания II, III, aVF.

EOS отклонение вляво поради блокада на предния клон на LBB.

Предната задна част на LV ще се активира чрез провеждане на вълна на възбуждане от задната му долна област. По този начин активиращата вълна се разпространява отдолу нагоре, в резултат на което R вълна се записва в проводници I и aVL, а S вълна се записва в проводници I, III и aVF. Тъй като импулсът се провежда по обикновения миокард, а не по специализирана проводяща система, той ще бъде относително бавен.

Във връзка с това възбуждането на миокарда в предно-задната област на LV се забавя и по този начин не се „противопоставя” от електрическата активност на други части на камерния миокард. Следователно насоченият нагоре резултатен вектор ще има по-висока амплитуда от първоначалния вектор надолу, а EOS също ще бъде насочен нагоре - следователно ще има отклонение на EOS наляво.

Блокадата на предния клон на левия клонов сноп (LBB) е често срещана причина за отклонение на EOS вляво. Друга причина е по-нисък MI.

За да се диагностицира блокада на предния клон на левия сноп (LBB), трябва да бъдат изпълнени два критерия.
1. Трябва да има отклонение на оста вляво, т.е. в QRS комплекса положителното отклонение трябва да преобладава в олово I, а в двете отвеждания II и III - отрицателно.
2. Векторът на първоначалното активиране на вентрикулите трябва да бъде насочен надолу и надясно, т.е. в проводници II, III и aVF първоначалната r вълна трябва да бъде фиксирана. По-ниският МИ също може да причини отклонение на лявата ос, но за разлика от блокадата на предния клон на LBBH, Q-вълна ще бъде записана в долните отвеждания в началната част на вентрикуларния комплекс, а не r.

Инфекционен миокарден инфаркт (MI): Q вълните в долните отвеждания водят до отклонение на EOS наляво, но няма критерии за блокада на предния клон на LBBH. Шестоосна координатна система. LAD (отклонение на лявата ос) - отклонение на EOS наляво; RAD (отклонение от дясната ос) - отклонение на EOS надясно.

Блокът на клона на левия пакет е пълен и непълен: причини, симптоми и дали може да бъде излекуван

Блокадата на клона на левия сноп е нарушение на нормалното провеждане на сигнала от синусовия възел към вентрикула. Следователно, намаляване на контрактилитета, хемодинамични проблеми, исхемия на хипоксия и отклонения в работата на всички вътрешни органи.

Тъй като това не е независимо заболяване, трябва да потърсите основната причина. При достатъчна ефективност е възможно да се възстанови жизнената дейност и функционалната активност само с продължителна терапия. В екстремни случаи е показана операция.

Механизмът на развитие на патологията

Същността на отклонението се крие в нарушаването на проводимостта на електрически импулс през специални влакна.

При нормалното състояние на нещата сърцето е в състояние самостоятелно, автономно да работи за неопределено дълъг период от време. Това се осигурява от генерирането на електрически импулс в синусовия възел (естествен пейсмейкър).

Освен това сигналът се движи по специални влакна, които заедно се наричат ​​снопа на Хис. Тази структура има разклонен, дървовиден характер. Левият крак съдържа няколко влакна.

В зависимост от степента на блокада се различава нейната частична или пълна разновидност..
Без нормалното движение на електрическия импулс не може да има свиване.

Общите форми се характеризират с развитието на вторични, адаптивни механизми.

Тъй като лявата камера не получава достатъчно стимул от синусовия възел, тя започва да произвежда сигнали сама.

Това не води до възстановяване на функциите. Освен това това не са пълни съкращения. По-често всичко завършва с екстрасистоли или мъждене. Смъртта при такъв сценарий е най-вероятната и очевидна.

Класификация

В зависимост от разпространението на патологичния процес:

 • Засегнат е един проводящ пакет. В повечето случаи това е състоянието, което се случва. Общото разпространение на блокадата на левия крак се определя от 1% от общото население на възраст под 40 години, след като вече е 3%. Броят на ситуациите с минимално участие на влакната е 60%. Симптомите на състоянието напълно липсват или са толкова незначителни, че не привличат вниманието на пациента. Възстановяването е вероятно, леталните усложнения са редки и в най-добрия случай се развиват десетилетия. Много пациенти могат да доживеят до края на своя век и нямат представа, че страдат от нещо..
 • Засегнати са два снопа от левия крак на Него. По-опасен вариант. Отначало се придружава от лека, а след това от пламенна клинична картина. Обикновено вече говорим за органични нарушения. Възстановяването е възможно, но е по-добре лечението да започне в ранните етапи, тъй като все още няма груби дефекти.
 • Трилъчева блокада. Това е сравнително рядко. В повечето случаи е фатално. Перспективата за подобно развитие е 1-3 години, в някои ситуации говорим за месеци. Спешно лечение, в болница.

По степента на нарушение и естеството на курса:

 • Прекъсващ. Възможна е регистрация на патологични аномалии на ЕКГ. Картината обаче е непоследователна. В един момент се записва блокада, в друг всичко е нормално. Такива "неуловими" условия се определят най-добре в болница, когато има възможност за повторно изследване или с помощта на ежедневен монитор на Холтер.
 • Редуващи се. В този случай има отклонения, но те също са нестабилни. Има разлика. Те винаги са регистрирани, но във всеки момент от времето промените са различни: блокада на единия или другия пакет. Нестабилните форми са по-трудни за лечение, те се нуждаят от специален подход. Ето защо диагностиката е толкова важна.
 • Постоянно разнообразие. Характеризира се със стабилност на симптомите и клинична, включително обективна картина. Относителната лекота на диагнозата не улеснява лечението.

Въз основа на естеството на отклонението:

 • Непълен ляв блок на клона. Придружен е от изразена клинична картина. Въпреки тежестта на състоянието, все още са налице пълни вентрикуларни контракции, тъй като, макар и в по-малка степен, сигналът преминава. Има няколко клинични варианта на състоянието. Колко фибри не участват в работата играе роля тук.
 • Завършете блока на клона на левия пакет. Изобщо не се транспортира импулс.

Тези класификации играят важна роля на практика..

Тежест

Постановката на патологичния процес не е разработена с достатъчна точност. Въз основа на националните препоръки на отделните общности можем да говорим за четири степени на тежест на блокадата:

ЕКГ. Преден разклонителен блок на левия разклонителен блок (BPVLNPG)

Направете онлайн тест (изпит) на тема „Сърдечни нарушения на проводимостта“.

При блокада на предния клон на левия крак на снопа His възбуждането не може да премине по предния клон до горните секции на предната стена на лявата камера, което води до същия тип промени, независимо къде се намира нарушението. Следователно, използвайки конвенционална ЕКГ, е невъзможно да се определи мястото на блокадата..

При блокада на предния клон на LBBH ходът на възбуждане в дясната камера е нормален. В лявата камера възбудата се разпространява на два етапа: преминава по задния клон на левия крак; след това се разпространява в горните части на лявата камера, обикновено снабдени от предния клон на LBBH. Блокадата на предния клон на LBB се характеризира с рязко отклонение на електрическата ос на сърцето вляво, което често е единственият признак на този тип блокада. Най-важните за диагнозата са съотношенията: SII> RII, RaVR≥Q (S)aVR.

Що се отнася до степента на отклонение на еоса вляво, експертите нямат консенсус. Повечето смятат рязкото отклонение на eos вляво, когато алфа ъгълът е в рамките на -60 °, като специфично за тази блокада. В този случай eos е перпендикулярен на олово aVR (RaVR= Q (S)aVR). Следователно, надежден признак за блокада на предния клон на левия сноп на His с рязко отклонение на eos вляво е съотношението RaVR≥Q (S)aVR.

ЕКГ в различни отвеждания с блокада на предния клон на LBBH са показани на фигурата вдясно. QRS комплексът в отводи I, aVL има формата qR. В отводи II, III, aVF - rS. Ако qАз, aVL отсъства, тогава ЕКГ в тези отвеждания изглежда като R вълниАз, aVL.

Други характерни признаци на блокада на предния клон на LBB са:

 • QRS комплексът не е разширен или леко разширен (с 0,01-0,02 s);
 • амплитудата на зъбите на QRS комплекса не се променя;
 • наблюдава се късна R вълнаaVR, колкото по-голяма е неговата амплитуда, толкова по-голяма е блокадата;
 • Възможно е да не се наблюдават промени в ЕКГ в гръдния отвод;
 • често в отвеждания V5.6 ЕКГ изглежда като RS или Rs;
 • понякога в води V1,2 на възходящото коляно на S вълната се появява изрезка или се регистрира малка r 'вълна;
 • от време на време в отвеждания V1-3 има вълна от q, докато QRS комплексът има формата на qrS при липса на миокарден инфаркт;
 • в проводници V5.6 q вълна често липсва;
 • в повечето случаи времето за активиране на лявата камера в олово aVL надвишава същия период в олово V6.

Непълна блокада на предния клон на левия крак

Непълната блокада на предния клон на LBBH се обозначава с алфа ъгъла, ако се намира в диапазона от -45 ° до -60 °. В този случай съотношението SII> RII, RaVR

ЕКГ ляв блок разклонение

За да поставят точна диагноза, кардиолозите прибягват до различни диагностични тестове. Основната и добре позната на мнозина е електрокардиография (ЕКГ). Това е графичен дисплей на хартия или монитор на електрическата активност на сърцето под формата на потенциали за оценка на състоянието на сърцето.

В резултат на такава диагноза пациентът може да научи от своя лекар, че има блок от ляв сноп на ЕКГ (LBBB). Разбира се, за хората без специално образование тази формулировка ще каже малко и ще повдигне редица въпроси..

Неговият пакет анатомия

Първо, трябва да разберете малко за анатомичната структура на сърцето и да разберете какво представлява снопа на Него, който също се нарича атриовентрикуларен сноп. Това е важен компонент от комплекса от формации, които осигуряват добре координираната работа на всички части на сърцето. Състои се от общ багажник и 3 клона: отдясно, отляво отпред и отляво отзад.

Снопът от Него преминава по дясната страна на централното влакнесто тяло между предсърдията и вентрикулите и е разположен много близо до задната некоронарна листовка на аортната клапа. Дължината му е 20 см, а в долната си част се разделя на 2 процеса, които се вливат в долните камери, където се разпадат на най-малките влакна на Пуркине.

Основната задача на тези структурни образувания е да предават електрически импулси, възникващи в горната част на дясната камера към мускулния среден слой на двете вентрикули, принуждавайки ги да се свиват в ритъм, който задава синусово-предсърдния възел.

Видове блокади

По правило всички блокади са разделени на 3 основни типа:

 • Единичен пакет - може да засегне десния крак, както и един от клоните на левия процес.
 • Двупъпка - този сорт незабавно засяга както левостранните клони, така и десния и един от левостранните клони.
 • Трилъчевият е най-сериозната патология, при която 3 клона страдат наведнъж.

На свой ред LBBB може да възникне в няколко сценария:

 • блокадата настъпва в определена част от багажника до границата на раздвояване;
 • частта на стъблото е напълно засегната преди разклоняването му;
 • блокадата засяга процеса от двете страни след разклоняване;
 • и двете периферни части на левия процес са блокирани;
 • разпръснати промени в средния мускулен слой на сърцето.

LBBB е вид нарушение на проводимостта, което в много случаи няма изразена клинична картина. По-често мъжете се сблъскват с тази патология след 55 години..

Пълна блокада

Ако в резултат на проучването на ЕКГ е отбелязана пълна блокада на левия клон на снопа, това може да означава сериозни здравословни проблеми:

 • остър стадий на исхемична некроза;
 • белези в сърдечния мускул, което намалява неговата контрактилност;
 • постоянна хипертония;
 • заболявания, причинени от нарушения в структурата и работата на аортната клапа на сърцето;
 • вродено сърдечно заболяване на фона на сегментно стесняване на аортния лумен.

Основните признаци на пълна LBBB са сърцебиене, аритмии, болки в сърцето, притискащи и зашиващи, замаяност и припадък. Това се случва на фона на такива механизми:

 • Импулсите не се провеждат към долните камери и се появяват и нетипични огнища на възбуждане.
 • Предсърдията и вентрикулите не координират действията си.
 • Активирането на дясната камера е твърде бавно.

Тази патология не винаги е свързана с критични състояния, но може да доведе до развитие на животозастрашаващи усложнения или до внезапен сърдечен арест, който може да бъде последван от смърт..

Непълна блокада

Непълна блокада означава нарушение на проводимостта на електрически сигнал по един от клоните на левия крак. За да се определи коя част страда, електрографското отклонение на общия вектор на електродинамичната сила на сърцето се оценява при положението на записващите електроди в десния горен и левия долен крайник.

Ако има изразено отклонение на общия вектор на електродинамичната сила на сърцето вляво, тогава се диагностицира блокада на предния клон и ако има изразена ригограма, това показва лезия на задния клон.

Като правило, непълната LBBB не причинява сериозни клинични аномалии и не се наблюдават аномалии при слушане на пациента. И ако се открие непълна блокада на десния крак, тогава състоянието може да се разглежда като съответстващо на физиологичната норма и в този случай се премине допълнителен преглед, това е напълно ненужно.

Блок от преден клон

С блокада на предния клон на левия клон на снопа на His се определят монотонни нарушения, независимо от местоположението на лезията. Това се дължи на факта, че реакцията на възбудимата структура не достига до горните секции на предната стена на лявата долна камера на сърцето. Следователно, стандартната електрокардиография не може точно да определи мястото на запушване..

При BPVLNPG възбуждането в дясната долна сърдечна камера се извършва по стандартен начин. В долната лява камера реакцията на възбудимата структура се разпространява на етапи. Първо, той преминава по задния клон на левия крак и след това се разпространява до горните секции на ляво-страничната долна камера.

Това отклонение може да бъде открито на фона на редица сърдечни патологии:

 • хронично увреждане на миокарда, което се основава на патологични процеси в коронарната артериална система и особено на предната стена на ляво-страничната долна камера;
 • исхемична некроза на миокардното място на предната стена на ляво-страничната долна камера;
 • възпаление на сърдечния мускул;
 • значително удебеляване на стената на лявата камера;
 • патологично разширение на лявата долна камера на сърцето, причинено от недостатъчност на аортната клапа;
 • първична изолирана склероза и отлагане на калций в стените на проводящата система;
 • вродени сърдечни дефекти.

Според статистиката LBBB се появява на възраст над 50 години при 1,25% от пациентите от мъжки пол. И в повечето случаи този показател е единственият признак за развитие на патология в мускулния среден слой на сърцето..

Заден блок на клона

С блокадата на задния клон на левия сноп на клона на His има сериозни нарушения на проводимостта в задния клон, които могат да продължат с различни показатели. ЕКГ показва същите аномалии, които е трудно да се разграничат при използване на стандартна електрокардиография.

Това състояние се развива с патологии, подобни на тези с BPVLNPG:

 • недостатъчно кръвоснабдяване на миокарда;
 • атеросклероза на коронарните артерии;
 • некроза на зоната на миокарда, засягаща лявата камера;
 • възпаление и други промени в сърдечния мускул, причинени от различни причини;
 • отлагане на калций и дегенерация на тъканите в твърдо съединение.

Ако говорим за блокада на предния клон, то в електрокардиографията това е доста добре проучен раздел. И поражението на задния клон дава неспецифични признаци и този раздел все още се разработва. Невъзможно е да се диагностицира лезия на задния клон само въз основа на резултатите от стандартна ЕКГ. Като правило, за изясняване, трябва да прибегнете до допълнителни диагностични методи.

Във всеки случай, всеки от горните запушвания се открива по време на пълен преглед и специалист, ако е необходимо, ще предпише допълнителни изследвания, преди да постави точна диагноза.

Признаци на блокада на средния клон на левия сноп

В кардиологичната практика нарушенията на проводимостта на сърдечния мускул са често срещани сред различните възрастови категории. Една от най-нежеланите прояви се счита за блокада на левия клон на левия клон на снопа (LBF).

Това е диагностичен признак, открит на ЕКГ. Е последствие от много заболявания.

За да разберете какво представлява блокадата на предния и задния клон на левия сноп, трябва да знаете за проводящата система и основните й свойства.

Основните функции на миокардните клетки се считат за способността да се възбуждат, да провеждат нервни импулси и да се свиват. Поради това се осъществява нормален кръвен поток, тъканите и органите се снабдяват с кислород. Тези процеси са тясно взаимосвързани..

Правилното свиване на сърцето се осигурява от непрекъснатия поток на нервните импулси през различни структури. Той върви отгоре надолу.

Това се осигурява от проводящата система, по-голямата част от която е представена от багажника на Хиса. Той се намира в дебелината на интервентрикуларната преграда.

Състои се от два крака - ляв и десен. Първият има разклоняване отпред и отзад. Те отиват до съответните стени на вентрикулите.

Клоновете на левия сноп завършват в миокарда с влакна Purkinje. Пътят на нервния импулс се осъществява по тези структури..

Блоковете на клона на левия пакет и неговите клонове се наричат ​​забавяне или отсъствие на възбуждане през един или два клона. Последицата е нарушена последователност на пътя на нервния импулс.

Вълнението първо ще обхване интервентрикуларната преграда. След това ще достигне вентрикула по непроменения десен клон на снопа (RNPG). Това е норма.

Блокираната отляво камера се възбужда в последния завой поради импулси от влакната на Пуркинье и необезпокоявания клон на снопа Хис. Това се отразява на електрокардиограмата съответно..

Блокът от ляв пакет е разделен на 2 големи групи:

 1. Пълна.
 2. Частично:
 3. блокада на предния горен клон (PVLNPG);
 4. заден разклонителен блок (ZVLNPG).

Те се различават помежду си по критериите за ЕКГ. Пълната блокада на LPH е прогностично неблагоприятен признак.

Също така важно е класифицирането по продължителността на блокадата:

 • постоянен;
 • периодичен (преходен).

Във втория случай се счита за временна исхемия (недохранване на сърдечния мускул). Такива пациенти са внимателно изследвани, за да изберат най-ефективното лечение..

Има много причини, които могат да причинят нарушения на проводимостта на кардиограмата. Най-често срещаните са следните:

 1. Различни форми на исхемична болест - ангина на натоварване, постинфарктна кардиосклероза.
 2. Остър коронарен синдром със или без елевация на ST-сегмент (големи и малки фокални инфаркти на миокарда).
 3. Вродени сърдечни дефекти.
 4. Кардиомиопатии: разширени, поради физически стрес, хипертрофични.
 5. Остри токсични ефекти.
 6. Придобити сърдечни дефекти поради ревматична треска (CRHD) или инфекциозен ендокардит.
 7. Различни видове сърдечни аритмии.
 8. Злокачествена артериална хипертония.
 9. Някои автоимунни заболявания: анкилозиращ спондилит, васкулит, коронарит.
 10. Перикардит.
 11. Вирусни инфекции, придружени от увреждане на миокарда - цитомегаловирус, полиомиелит, коксаки, рубеола.
 12. Дифузни заболявания на съединителната тъкан.
 13. Синдром на гъбест миокард.
 14. Хроничен кор пулмонале.
 15. Тежки електролитни и метаболитни нарушения, като например в краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност.
 16. Онкологични процеси.
 17. Дългосрочно и неконтролирано използване на сериозни лекарства - диуретици, антиаритмици.
 18. Наранявания и травми на сърцето.

Резултатът от изброените заболявания е поражението на горното разклонение на левия клон на снопа на Него или на целия ствол, което определя диагностичната картина.

Блокадата на предния клон на левия сноп не е болест. Те са нейното следствие. Следователно няма оплаквания, характерни за нарушение на проводимостта в сърцето. Всички симптоми на пациента се дължат на основното заболяване. Такава кохорта от пациенти обаче винаги отбелязва:

 • повтаряща се болка или дискомфорт в лявата част на гърдите;
 • виене на свят;
 • обща слабост;
 • задух с различна тежест;
 • прекъсвания в работата на сърцето или сърцебиене.

Припадъкът е често срещан при пациенти с нова поява на пълна блокада на LDH.

Разкриването на лезии на ствола на His се случва само при извършване на ЕКГ в 12 стандартни отвеждания. Промените се дължат на нарушен път на възбуда. Всеки тип блокада има свои отличителни черти.

Признаците на пълна блокада на LNBH на кардиограмата са:

 1. М-образни QRS комплекси в I, aVL, V5, V6 отвеждания.
 2. Отклонение на електрическата ос на сърцето надясно.
 3. Увеличение на QRS комплекса повече от 0,12s.
 4. Промени във V1, V2, III, aVF отвеждания.

Блокадата на предния клон на левия сноп на His на ЕКГ е придружена от определени признаци:

 1. Промяна на посоката на електрическата ос на сърцето (позиция рязко вляво).
 2. Няма разширяване на камерния комплекс.

Ако се проведе BZVLNPG, се записват следните промени:

 1. Електрическата ос на сърцето е отклонена надясно.
 2. QRS комплекс с нормален размер, деформация не се наблюдава.

Тези признаци на блокада се посочват от лекаря при декодиране на кардиограмата, което позволява по-бърза диагноза. В заключение се въвеждат ширината на комплексите, средната стойност на сърдечната честота и всички идентифицирани промени.

Ултразвукът на сърцето с блокада на левия преден и заден клон е от второстепенно значение. Тя ви позволява да определите основното заболяване, което е причинило нарушения на проводимостта.

Диагностицирането на миокарден инфаркт се счита за трудна задача с регистрирана пълна блокада на левия крак, тъй като тя „крие“ кардиографските критерии.
Проучване на Холтер - 24-часовото наблюдение на ЕКГ показва постоянен, периодичен тип пълна или непълна блокада. Във втория случай можете да разберете причината за появата му..

По време на прегледа пациентът води дневник, където записва ежедневните си манипулации.

BPVLNPG често се записва по време на физически и емоционален стрес. Проучването на Холтер е важно за откриване на различни аритмии на фона на промени в проводимостта.

Всяка LPH блокада, открита за първи път, изисква хоспитализация в специализиран отдел. Промените не изискват специално лечение, но е необходима внимателна диагностика.

Струва си да се отбележи, че първият пълен LBBB, придружен от болка в сърцето, се разглежда като спешна патология.

Такива пациенти са хоспитализирани в интензивното отделение или интензивното отделение. Лечението в тези случаи е подобно на това при остър миокарден инфаркт.!

В други случаи управлението на пациентите се свежда до лечението на основното заболяване, предотвратяването на неговите усложнения.

Знаейки какво е LBH блокада, може да се разбере, че тя не представлява сериозна опасност за здравето. Винаги обаче се изисква задълбочен преглед на пациента за откриване на сърдечна патология и избор на рационално лечение..

Левият клон на снопа (LBF) е разделен на два основни клона - преден и заден, които провеждат импулс съответно към предния по-горен и заден долен регион на LV. Блокът може да се развие както в предния, така и в задния клон и е известен също като фасцикуларен блок или хемиблок..

Блокада на предния или задния клон на левия клон на клона на снопа (LBB) често се наблюдава при заболявания на сърдечната проводима система и прикрепването на такъв хемиблок към блокадата на LBB (т.е. развитието на бифасцикуларен блок) може да бъде предвестник на висококачествен AV блок.

Диагнозата на разклонения блок на ляв сноп (LBBB) се основава на използването на шестосна координатна система.

Блокадата на предния клон на левия сноп (LBB) води до забавяне на активирането на предно-задната част на LV. Първоначалното възбуждане на LV възниква през задния ramus в задната LV област, така че ще бъде насочено надолу и надясно. Това води до леко положително отклонение (появата на r вълна) в долните отвеждания, т.е. в отвеждания II, III, aVF.

EOS отклонение вляво поради блокада на предния клон на LBB.

Предната задна част на LV ще се активира чрез провеждане на вълна на възбуждане от задната му долна област. По този начин активиращата вълна се разпространява отдолу нагоре, в резултат на което R вълна се записва в проводници I и aVL, а S вълна се записва в проводници I, III и aVF. Тъй като импулсът се провежда по обикновения миокард, а не по специализирана проводяща система, той ще бъде относително бавен.

Във връзка с това възбуждането на миокарда в предно-задната област на LV се забавя и по този начин не се „противопоставя” от електрическата активност на други части на камерния миокард. Следователно насоченият нагоре резултатен вектор ще има по-висока амплитуда от първоначалния вектор надолу, а EOS също ще бъде насочен нагоре - следователно ще има отклонение на EOS наляво.

Блокадата на предния клон на левия клонов сноп (LBB) е често срещана причина за отклонение на EOS вляво. Друга причина е по-нисък MI.

За да се диагностицира блокада на предния клон на левия сноп (LBB), трябва да бъдат изпълнени два критерия.
1. Трябва да има отклонение на оста вляво, т.е. в QRS комплекса положителното отклонение трябва да преобладава в олово I, а в двете отвеждания II и III - отрицателно.
2. Векторът на първоначалното активиране на вентрикулите трябва да бъде насочен надолу и надясно, т.е. в проводници II, III и aVF първоначалната r вълна трябва да бъде фиксирана. По-ниският МИ също може да причини отклонение на лявата ос, но за разлика от блокадата на предния клон на LBBH, Q-вълна ще бъде записана в долните отвеждания в началната част на вентрикуларния комплекс, а не r.

Инфекционен миокарден инфаркт (MI): Q вълните в долните отвеждащи карат EOS да се отклонява наляво, но няма критерии за блокиране на предния клон на LBBH. LAD (отклонение на лявата ос) - отклонение на EOS наляво; RAD (отклонение от дясната ос) - отклонение на EOS надясно.

При блокада на предния клон на левия крак на снопа His възбуждането не може да премине по предния клон до горните секции на предната стена на лявата камера, което води до същия тип промени, независимо къде се намира нарушението. Следователно, използвайки конвенционална ЕКГ, е невъзможно да се определи мястото на блокадата..

При блокада на предния клон на LBBH ходът на възбуждане в дясната камера е нормален. В лявата камера възбудата се разпространява на два етапа: преминава по задния клон на левия крак; след това се разпространява в горните части на лявата камера, обикновено снабдени от предния клон на LBBH. За блокада на предния клон на LBBH е характерно рязко отклонение на електрическата ос на сърцето вляво. което често е единственият признак на този тип блокада. Най-важните за диагнозата са съотношенията: SII RII. RaVR # 8805; Q (S)aVR.

Що се отнася до степента на отклонение на еоса вляво, експертите нямат консенсус. Повечето смятат рязкото отклонение на eos вляво, когато алфа ъгълът е в рамките на -60, като специфично за тази блокада. В този случай eos е перпендикулярен на олово aVR (RaVR = Q (S)aVR ). Следователно, надежден признак за блокада на предния клон на левия сноп на His с рязко отклонение на eos вляво е съотношението RaVR # 8805; Q (S)aVR.

ЕКГ в различни отвеждания с блокада на предния клон на LBBH са показани на фигурата вдясно. QRS комплексът в отводи I, aVL има формата qR. В отводи II, III, aVF - rS. Ако qАз, aVL отсъства, тогава ЕКГ в тези отвеждания изглежда като R вълниАз, aVL.

Други характерни признаци на блокада на предния клон на LBB са:

 • QRS комплексът не е разширен или леко разширен (с 0,01-0,02 s);
 • амплитудата на зъбите на QRS комплекса не се променя;
 • наблюдава се късна R вълнаaVR. колкото по-голяма е неговата амплитуда, толкова по-голяма е блокадата;
 • Възможно е да не се наблюдават промени в ЕКГ в гръдния отвод;
 • често в отвеждания V5.6 ЕКГ изглежда като RS или Rs;
 • понякога в води V1,2 на възходящото коляно на S вълната се появява изрезка или се регистрира малка r 'вълна;
 • от време на време в отвеждания V1-3 има вълна от q, докато QRS комплексът има формата на qrS при липса на миокарден инфаркт;
 • в проводници V5.6 q вълна често липсва;
 • в повечето случаи времето за активиране на лявата камера в олово aVL надвишава същия период в олово V6.

Непълната блокада на предния клон на LBBH се обозначава с алфа ъгъла, ако се намира в диапазона от -45 до -60. В този случай съотношението SII RII. RaVR Q (S)aVR. При непълна блокада ЕКГ на вентрикуларния комплекс има междинна форма между ЕКГ с нормална импулсна проводимост и ЕКГ с пълна блокада.

Непълната блокада на предния клон на LBBH може да се прояви като рязко изместване (с 40 или повече) на eos вляво в динамика, което може да се дължи на прогресията на нарушенията на проводимостта в предния клон. Но признаците на непълна блокада на PVLNPG не са общоприети и трябва да бъдат изяснени..

Блокадата на предния клон на левия сноп на His е причинена от следните заболявания:

 • хронична исхемична болест на сърцето с широко разпространена кардиосклероза в предната стена на лявата камера (интервентрикуларна преграда);
 • миокарден инфаркт на предната и антеролатералната стени на лявата камера;
 • миокардит и кардиопатии с различна етиология;
 • хипертрофия на лявата камера. с дистрофични и склеротични промени;
 • дилатация на лявата камера, водеща до разтягане поради недостатъчност на аортната клапа;
 • идиопатична изолирана склероза и калцификация на съдовата система;
 • вродени сърдечни дефекти, често с предсърдни или камерни септални дефекти.

Според статистиката, блокада на предния клон на левия клонов сноп се открива при всеки 75-и пациент на възраст от 45 до 70 години и в повечето случаи това е единственият признак на увреждане на миокарда. Ако PVLNPH блокадата се регистрира при пациенти със сърдечни заболявания, това ни позволява да говорим за изразени промени в миокарда.

ВНИМАНИЕ! Информацията, предоставена от сайта DIABET-GIPERTONIA.RU, е само за справка. Администрацията на сайта не носи отговорност за възможни негативни последици в случай на приемане на каквито и да е лекарства или процедури без лекарско предписание!

Блокадата на предния клон на левия сноп се счита за едно от най-често срещаните нарушения, които пречат на нормалната проводимост на сърцето. В този случай електрическите импулси престават да се провеждат, но не в задната част на мускула, а в предната и антеролатералната. Началото на вълнение започва както в левия, така и в десния клон на снопа. В първия случай той отива от задната стена, а във втория # 8212; отстрани и отпред.

Това заболяване засяга хора във възрастовия диапазон от 55 години, но сред тези, които са претърпели инфаркт, има 15% от тези, които са изложени на риск.

Болестта не се появява сама и придружава само тези патологии, които вече са в тялото. Не може да бъде:

 • недостатъчност на аортната клапа и произтичащата от нея дилатация, засягаща лявата камера;
 • локализиран в него фокус на миокарден инфаркт;
 • комбинация от кардиосклероза и исхемия в хроничен стадий;
 • кардиомиопатия;
 • сърдечни заболявания, особено вродени;
 • миокардит;
 • склероза, фокусиране в проводящата система на сърцето;
 • хипертрофия на стените в лявата камера, придружена от отрицателни промени в миокарда;
 • изолирано калциране;
 • прехвърляне на хирургични интервенции към сърцето.

Разбира се, има и рискова група, която се характеризира с повишена възможност за развитие на такава сериозна патология. Това традиционно включва хора със затлъстяване и диабет, както и редица специфични заболявания: атопична миотония, хемохроматоза, амилоидоза, хиперкалиемия, колагеноза, саркоидоза на сърдечната тъкан, дегенерация в прогресиращ ход.
Според данните до 75% от всички, които са влезли в стадий на старост, страдат от това заболяване..

Симптоми, които биха сигнализирали началото на развитието на болестта, не съществуват. Ето защо в началните етапи отклоненията се откриват рядко. Понякога проявата на аритмия е възможна, но лекарите не я свързват с тази патология, тъй като има твърде много причини, поради които тя може да възникне. Най-често симптоматиката напълно съвпада с болестта, която човек страда, без да има изразени независими симптоми..

Важно! Можете да предотвратите такъв сериозен проблем, ако редовно се преглеждате и по-специално правите електрокардиограма. В този случай наличието на някакви отклонения, включително на задната стена на сърдечния мускул, ще бъде открито навреме.

Диагностиката се извършва с помощта на ЕКГ, която обикновено разкрива възникващо отклонение по оста QRS вляво. В този случай вълните S и R са силно изразени. Диагностиката не се ограничава само до ЕКГ, тъй като това няма да позволи да се определи нито видът на заболяването, нито фокусът на появата, нито, разбира се, да се предпише лечение. Следователно ЯМР може да се предписва като допълнителни техники, както и други по-задълбочени изследвания..

Понякога блокът може да е непълен и след това се показва на ЕКГ. И така, в областта от 40-60 градуса се намира алфа ъгълът. При диагностиката се забелязва междинно положение. Рязкото изместване на оста вече се счита за нарушение на електрическата проводимост и с помощта на допълнителни мерки в резултат се изяснява кой фактор е отклонението.

Понастоящем няма специфично лечение за блока на предния сноп. Но се отбелязва, че обикновено не се изисква хоспитализация за пациента. Ако отклонение на ЕКГ стане забележимо от лявата страна, тогава се провежда терапия за заболяването, което е причинило патологията.

Важно! Изборът на методи за лечение винаги се подбира строго индивидуално от лекаря! Не стартирайте болестта, следвайте препоръките, дадени от лекарите.

Както при блокада на предната, така и на задната стена на PNH, прогнозата е благоприятна, особено ако появата й не е провокирана от патологии в развитието на органичния тип сърдечен мускул. Във всички случаи възстановяването ще зависи само от качеството на лечението на основното заболяване. Но все пак е доказано, че блокадата на PLNBG не причинява смърт, а също така не засяга нарушенията на сърдечния ритъм..

При дешифрирането на електрокардиограмата пациентите често виждат заключението "блок на клона на левия сноп". Тази диагноза поражда много въпроси и притеснения. Каква е тази структура на сърцето? Каква е опасността от нейната блокада и как да разпознаем нейното възникване? В статията ще се опитаме да анализираме подробно и на възможно най-простия език синдрома на блокада на този сърдечен елемент.

Контракциите на миокарда се извършват от проводящата система на сърцето. Това е колекция от специални кардиомиоцити, при които възниква възбуждане, и влакна, по които се провеждат импулси към всички структури на сърцето..

Първата вълна на възбуждане, която задава основния ритъм на сърцето, се генерира от синусовия възел, разположен на върха на дясното предсърдие. Импулсът се движи по миокарда на предсърдието, принуждавайки го да се свие, както и по три междувъзлови тракта към атриовентрикуларния възел. Той е локализиран в предсърдната преграда и е отговорен за разпространението на възбуждането през вентрикулите. Електрически импулс от AV възела достига до миокарда по влакната на снопа His. Багажникът му се разделя в самото начало на интервентрикуларната преграда на два крака - десен и ляв, простиращ се до съответните части на камерния миокард. Левият крак, в дебелината на сърдечните мускули, е разделен на преден и заден клон. Снопът от Него завършва с множество разклонения - влакна Purkinje, които проникват в мускулната стена на вентрикулите.

По този начин снопът от His е фрагмент от сърдечната проводима система, който е отговорен за разпространението на електрически импулс и свиването на вентрикулите. Нарушаването на проводимостта по ствола или отделните клони се нарича блокада. В Международната класификация на болестите от десетата редакция LBBB са в раздел I44 (код ICD-10 I44.4 - I44.7)

Нивото на лезията се определя от участъка на снопа, в който възбуждането от AV възела престава да се извършва. Има следните видове блокада на Неговия пакет:

 • еднолъчеви - нарушение на разпространението на електрически импулс по десния крак или един от клоните (отзад или отпред) на левия крак;
 • двулъчева - възбудата от основния ствол на снопа на Него не достига до двата клона на левия крак или до един от клоните и десния крак;
 • трилъчева - еднократно поражение на двата крака.

Всеки от 3-те типа блокада може да бъде пълен (проводимостта се прекъсва напълно) или частична (проводимостта се забавя). Това се отразява в характерните промени в ЕКГ. Освен това на кардиограмата се записват следните видове блокада на Неговия пакет:

 • постоянен - ​​ЕКГ признаци на нарушение на проводимостта в лъча се показват постоянно;
 • интермитентна - блокадата се появява и изчезва по време на запис на ЕКГ;
 • преходни - промени не се записват при всеки ЕКГ запис;
 • редуващи се - по време на запис на ЕКГ различни видове блокади се заменят взаимно.

Нарушение на проводимостта във влакната на снопа на His може да възникне както по сърдечни, така и по несърдечни причини. Болестите на сърдечно-съдовата система, при които може да възникне този синдром, са:

 • Сърдечни дефекти: аортна стеноза или недостатъчност, митрална регургитация, предсърдни или камерни септални дефекти;
 • Хронични форми на сърдечна исхемия, особено в комбинация с артериална хипертония;
 • Остър миокарден инфаркт;
 • Възпаление на мускулната мембрана на сърцето (миокардит) от различен произход;
 • Ревматични сърдечни заболявания;
 • Кардиомиопатия от всякакъв генезис.

Екстракардиалните причини за блокада са заболявания, при които възниква вторично увреждане на камерния миокард (хипертрофия, дистрофична трансформация). Те включват:

 • Болести на дихателната система, придружени от тежка обструкция на белите дробове: белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, бронхиектазии, тежка бронхиална астма. Водят до развитие на белодробно сърце - хипертрофия на миокарда.
 • Белодробна емболия (PE).
 • Алкохолна и наркотична интоксикация, водеща до големи увреждания на миокарда.
 • Болести на щитовидната жлеза, придружени от тиреотоксикоза.
 • Затлъстяване, съчетано с артериална хипертония и атеросклеротични съдови лезии.

Ако преминаването на импулса през левия преден клон на PG е нарушено, възбуждането не достига антеролатералната стена на лявата камера. Блокадата на предния клон на левия сноп се установява, когато:

 • преден или антеролатерален остър миокарден инфаркт;
 • изразено разширяване на стените на ЛН поради хипертония, клапни сърдечни заболявания;
 • миокардит с ревматичен и инфекциозен произход;
 • кардиомиопатия.

По-рядко се среща от поражението на предния клон. Електрическият импулс не се разпространява към задната долна част на НН. Блокада на задния клон на LBB възниква, когато:

 • заден диафрагмен остър ИМ;
 • ТЕЛА;
 • атеросклеротична кардиосклероза;
 • кардиомиопатии от различен произход.

Тя се проявява чрез забавяне на проводимостта в двата клона на LNBP. В този случай лявата камера се възбужда по-бавно от дясната. Причините:

 • артериална хипертония;
 • инфаркт на миокарда;
 • вродени и придобити дефекти на аортната клапа;
 • кардиосклероза.

Провеждането по основния ствол на левия клонов сноп спира напълно. Възбуждането на дясната камера и дясната половина на интервентрикуларната преграда не се променя, лявата камера се възбужда след тях от импулси, преминаващи през контрактилните влакна. Причините са същите като за непълна блокада на LN на снопа His. В този случай увреждането на мускулната мембрана на сърцето е по-голямо..

Клиничната картина с нарушения на проводимостта по клона на левия сноп на His се променя в зависимост от нивото на лезията. При липса на преминаване на импулс по един от клоните (отпред или отзад), може изобщо да няма симптоми или оплакванията да са относно проявите на основното заболяване, причинило блокадата. Често едно- и двулъчевите блокади се откриват само по време на ЕКГ. Появата им не влияе върху качеството на живот и здравето на пациента.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ! Повишените нива на холестерол провокират развитието на хипертония и атеросклероза и като цяло са много опасни за сърцето. Но днес този проблем вече е решен в Израел. В тази страна учените са намерили начин да разтварят холестеролните плаки с естествени съставки. Инструментът се използва у дома с вода. Повече информация.

Пълната блокада на общия ствол на LBB се проявява чрез усещане за сърцебиене, болка зад гръдната кост, излъчваща се към шията, епигастриума и лявата ръка. Но на преден план излизат симптомите на заболявания, които са довели до широко увреждане на сърдечната проводима система (инфаркт на миокарда, миокардит, артериална хипертония, сърдечни дефекти)..

При пълно или частично нарушаване на проводимостта на импулса във всички клонове на снопа His (трилъчева блокада), клиничните прояви са по-изразени. Основните признаци на синдрома са:

 • усещания за повишен сърдечен ритъм;
 • замаяни пристъпи;
 • често припадане поради церебрална исхемия (синдром на Morgagni-Adams-Stokes);
 • гадене;
 • болка в сърцето.

Появата на симптомите на LBBB не може да бъде пренебрегната. Това може да доведе до опасни нарушения на сърдечния ритъм, включително камерно мъждене и асистолия - внезапна сърдечна смърт..

Електрокардиографията е златният стандарт за диагностика на блокадата на снопа Му. Често признаци на нарушена проводимост се записват на кардиограмата дори преди началото на клиничните прояви. За определяне на вида и динамичното наблюдение на проявите на блокадата се извършва ежедневно ЕКГ мониториране (мониторинг по Холтер).

Ултразвук на сърцето (ECHO-KG), доплер изследване на коронарни съдове, мониторинг на кръвното налягане, трансезофагеална ЕКГ, определяне на биохимични маркери на миокардно увреждане - допълнителни диагностични методи за LBBB, които определят основната причина за синдрома.

За откриване на ЕКГ признаци на различни LBBB блокове се обръща внимание на промените в камерния комплекс (Q, R, S вълни) в левите отвеждания и положението на електрическата ос на сърцето.

С блокада на левия заден клон вентрикуларният комплекс се деформира. В първия стандартен и AVL отвежда, той има формата r S - ниско амплитудна R вълна преминава в дълбока S вълна при липса на Q вълна. В третия стандартен и AVF отвеждания няма S вълна в комплекса, а плиткият Q се заменя с високо амплитуден R (q R комплекс). Най-високият R е записан в олово III, т.е. електрическата ос на сърцето е изместена надясно.

Нарушаването на проводимостта по предния ляв клон се отразява на кардиограмата чрез следните промени:

 • комплекс q R в изводи I, AVL;
 • комплекс r S в отвеждания II-III, AVF;
 • Отклонение на EOS вляво - R с висока амплитуда в първия стандартен олово.

При непълна LBBB продължителността на камерния комплекс се удължава до 0,1-0,11 s. Разцепването на R-вълната се записва в първия стандартен, пети-шести гръден кош и AVL изводи. Удължен, дълбок S може да бъде намерен в първи-втори гръден кош, трети стандартен и подсилен от отворите на левия крак. Електрическата ос не е изместена.

При пълна блокада деформациите на зъбите са по-изразени, отколкото при непълни. В същите задачи R вълната приема формата на буквата M, а S става като „кози крак“. Камерният комплекс продължава повече от 0,12 s. Понякога отклонението на EOS вляво се записва на кардиограмата.

Еднолъчевите или непълните двулъчеви LBBB не се нуждаят от лечение. Те не водят до сериозни усложнения. Намирането на нейните ЕКГ признаци при дете до юношеството може да се счита за нормален вариант, ако се изключи органично увреждане на миокарда.

При пълна блокада е необходимо лечение на основната причина за синдрома. Често се предписват следните видове лекарства:

 • Инжекции на витамини от група В (тиамин, рибофлавин) и никотинова киселина.
 • Билкови препарати със седативно действие: тинктури от валериана, майчинство, сложни билкови препарати ("Седавит", "Ново-Пасит").
 • Лекарства за лечение на артериална хипертония: АСЕ инхибитори (Каптоприл, Еналоприл), блокери на калциевите канали (Верапамил, Нифедипин), блокери на рецептори на ангиотензин тип 2 (Лозартан, Валсартан), диуретици (Lasix "," Индапамид "," Хидрохлоротиазид "), бета-блокери (" Метапролол "," Атенолол ").
 • Лекарства, които подобряват притока на кръв в коронарните артерии (лечение на сърдечна исхемия): нитроглицерин, изосорбид моно- и динитрати, молсидомин.
 • Сърдечни гликозиди (терапия при сърдечна недостатъчност): "Korglikon", "Strofantin", "Digoxin".
 • Статини (лечение на атеросклеротични лезии на коронарните съдове): "Аторвастатин", "Симвастатин".
 • Ацетилсалицилова киселина ("Аспирин Кардио", "Аспикард", "Акард") - антиагрегант за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци.
 • Пеницилинови антибиотици за лечение на инфекциозни лезии на мембраните на сърцето.
 • Препарати за премахване на хронична обструкция на белите дробове: вдишване на стероидни хормони и бета-блокери ("Berotek", "Berodual", "Budesonide").

Трилъчевата блокада, която се трансформира в нарушение на проводимостта на AV възела с развитието на синдрома на Morgagni-Adams-Stokes, изисква хирургическа намеса. Пациентът се имплантира с изкуствен пейсмейкър за постоянно сърдечно стимулиране.

Народните лекарства са неефективни при развитието на LBBB. Билковите чайове, съдържащи билки с подчертан седативен ефект (валериана, мента, майчинка, глог) ще помогнат за премахване на симптомите на повишен сърдечен ритъм. Въпреки това рецептите на традиционната медицина могат да се използват само като допълнение към традиционните терапии, предписани от лекар..

Идентифицирането на пакет от Неговата блокада - опасно ли е?

Частичното нарушение на проводимостта в отделните клонове на LBPH не носи никакви опасни последици при липса на други патологии на сърдечно-съдовата система. Не е необходимо да се лекува. В същото време се препоръчва ежегодно да се подлагате на ЕКГ за динамично наблюдение на работата на сърцето. Прогнозата за живота и здравето е благоприятна. Подобни нарушения на сърдечната проводимост не са критерий за отлагане на военна служба или за отказ за извършване на работа, свързана с активна физическа активност..

Пълният блок с ляв сноп или блокадата с три снопа са животозастрашаващи състояния. Ако не се лекуват правилно, те могат да бъдат фатални. Най-честите усложнения на PBLBH са асистолия (спиране на сърдечната дейност), камерно мъждене, атаки на пароксизмална тахикардия.

Предотвратяването на развитието и прогресирането на LBBB е подобно на препоръките за профилактика на всички сърдечно-съдови заболявания. Основните му точки са:

 • Активен начин на живот.
 • Контрол на теглото.
 • Отказ от алкохол и пушене.
 • Премахване на стреса, рационален режим на работа и почивка.
 • Консумация на готварска сол в дневна доза не повече от 5 g / ден.
 • Редовни профилактични прегледи и ЕКГ.

Харесайте статията?
Спаси я!

Все още имате въпроси? Попитайте ги в коментарите!

QRS се наблюдава в по-голяма степен в електродите, регистриращи миокарден инфаркт. Импулсът по периферията заобикаля зоната на инфаркта на миокарда, тъй като зоната на некроза няма електрическа проводимост.

Често нарушението на интравентрикуларната проводимост е блокада на снопа на His. Провеждащата система на вентрикулите включва десния клон на снопа, багажника на клона на левия сноп, неговите предни и задни клонове. Разклоненият блок може да бъде пълен и непълен, постоянен и преходен. В зависимост от броя на засегнатите клони се изолират монофасцикулярни, бифасцикуларни и трифасцикуларни блокади (фиг. 16).

8.4.1. Монофашикуларни блокове

Те включват блокадата на левия преден клон, задния клон на левия клон на снопа, изолирана блокада на десния клон на снопа.

Ляв преден разклонителен блок

Показва органично увреждане на миокарда поради кардиосклероза или инфаркт на миокарда. Често се открива случайно, не причинява сериозни хемодинамични нарушения.

С блокада на левия преден клон импулсът свободно преминава по снопа на Неговия, десния му крак, задния клон на левия крак. Дясната камера на сърцето и задната стена на лявата камера се възбуждат своевременно. Във връзка с нарушена проводимост по предния клон, предната стена на лявата камера се възбужда от импулс, дошъл през анастомозите от задния клон на клона на левия сноп. Общото време на възбуждане на камерния миокард не се нарушава или нарушава леко.

ЕКГ признаци на блокада на предния клон на клона на левия сноп

2) в I, avL, V 5, V 6 се запазват нормални q вълни;

3) ъгълът α е по-малък (повече със знак -) - 30 °. (R1 III; R II II);

4) хоризонтално положение на сърцето;

5) във V I –rSr (незадължителна функция);

6) в V 5, V 6 - крива S min (по избор).

Така се поставя диагнозата блокада на левия преден клон

главно по стандартни отводи (фиг. 17).

Някои автори, заедно с блокада на левия преден клон, диагностицират блокада на средния клон (допълнителен клон на проводящата система към интервентрикуларната преграда). При този синдром електрическото положение на сърцето е същото като при блокадата на левия преден клон, но в десния гръден отвод (V 1 –V 2) амплитудата на R се увеличава.

Блокада на задния клон на левия сноп

Това е рядко, диагнозата на синдрома е най-убедителна при динамично ЕКГ наблюдение. Импулсът преминава по снопа на His, десния педикул на снопа, левия преден клон и е блокиран в задния клон на левия крак. Дясната камера и предната стена на лявата камера се възбуждат своевременно, деполяризацията на задната стена е леко забавена, импулсът към задната стена идва чрез анастомози от предния клон към задния.

3) вертикалното положение на сърцето;

Блокадата на задния клон на клона на левия сноп наподобява хипертрофия на дясната камера. Трябва да се помисли за блокадата на задния клон на левия сноп, ако в динамиката хоризонталното положение на сърцето стане вертикално или при пациент с коронарна артериална болест има рязко отклонение на електрическата ос вдясно от α + 120 °.

Блокът с дясно снопче е разгледан в раздела за бифасцикуларните блокове.

8.4.2. Двуфасцикуларни блокове

Двуфасцикуларните блокове включват: блок с десен крак + ляв преден клон, блок с десен крак + ляв заден блок на клон на левия клон, блок от ляв преден и заден клон на ляв клон на снопа.

Десен блок на разклонение

Блокът на десния сноп може да бъде от два вида: изолиран клон на десния сноп и бифасцикуларен блок. С блокада на десния сноп от снопа на Хис, проводимостта по десния педикул се нарушава по време на нормалното импулсно провеждане по лявото. В резултат на това, лявата камера и лявата

половината от интервентрикуларната преграда, импулсът към дясната камера идва по кръгово движение. Посоката на реполяризационната вълна в дясната камера също се променя..

Електрокардиографски се разграничават пълна блокада на десния сноп и неговите варианти (тип Уилсън, Бейли, класическа версия), непълна блокада на десния сноп и физиологична надлъжна дисоциация. Блокадата може да бъде временна и постоянна. Хроничните белодробни заболявания, коронарна артериална болест, миокарден инфаркт, миокардит, сърдечни дефекти, кардиомиопатия често са причина за блокада на десния сноп..

ЕКГ признаци на пълна блокада на десния сноп

1) комплексът QRS III се разширява повече от 0,12 ";

1) QRS комплексът V 1 V 2 се разширява с допълнителен R със значително по-голяма амплитуда от първия r - rS R зъб;

2) времето на вътрешно отклонение V 1, V 2> 0,05 ";

3) несъответствие на основната QRS вълна и крайната част;

При изолиран десен блок на разклонения ЕКГ показва всички основни критерии за блокада, но електрическата ос или не е отклонена, или има тенденция да се отклонява наляво (нетипичен вариант на Уилсън). С рязко отклонение на електрическата ос вляво с α = - 30 ° или по-малко на фона на пълна блокада на десния сноп, те говорят за варианта на Бейли. В практическата електрокардиография обаче обикновено се различават само два варианта на пълна блокада на десния крак - атипичен (на Уилсън) и класически. Въз основа на трилъчевата структура на сърдечната проводима система, класическата версия трябва да се разглежда като двуфасцикуларна блокада на десния крак и задния клон на левия клон на снопа. Вариант на Бейли - блок с десен сноп и ляв преден клон и нетипичен блок на Уилсън - изолиран с десен клон.

Когато блокът на десния сноп се комбинира с хипертрофия на дясната камера, допълнителният R'V 1 надвишава 12 mm. Кога

комбинация от пълна блокада на клона на десния сноп с левокамерна хипертрофия RV 5 надвишава 16 mm.

Непълен десен блок на клона

В тях се казва непълна блокада на десния сноп

случаите, когато QRS комплексите I, avR, avL, V 1, V 2, V 5, V 6 приличат на комплексите с десния блок на разклонения, но имат ширина 0,09–0,11 ”. Колкото по-широк е QRS комплексът и колкото по-голяма е амплитудата на допълнителния Rv 1, толкова по-висока е степента на десен блок на клона.

Физиологичната надлъжна дисоциация (локална блокада на десния сноп) трябва да бъде обсъдена в случая, когато

допълнително g с малка амплитуда 1-2 mm се открива само при V 1, зъб S 1, avL, V 5. V 5, V 6 да

не, непълна блокада на дясно

Клинична оценка на блока на десния сноп

Пълната и непълна блокада на блока на десния сноп е следствие от органично увреждане на миокарда. Физиологичната надлъжна дисоциация е вариант на нормата. Блокадата на десния сноп на His се открива само чрез електрокардиография, ако е налице, разделянето на I тона е възможно по време на аускултация, може също да допринесе за прогресирането на сърдечната недостатъчност.

От лекарствата интравентрикуларната проводимост се забавя от сърдечни гликозиди, бета-блокери, про-

тивоаритмични лекарства от хинидиновата серия, но в по-малка степен от атриовентрикуларната проводимост. На пациентите със сърдечна недостатъчност при пълна блокада на десния сноп от снопа на His трябва да се предписват сърдечни гликозиди, тъй като блокадата вече е завършена и сърдечната недостатъчност без гликозиди бързо ще прогресира.

Ляв блок на клона

Блокът на клона на левия сноп най-често се причинява от коронарна атеросклероза, инфаркт на миокарда, миокардит, дефекти-

тами междукамерна преграда и показва органична патология от сърцето. Блокада на клона на левия сноп може да бъде причинена от лезии на левия педикул на различни нива: 1) в багажника на левия педикул; 2) с едновременно увреждане на предните и задните клони на левия крак.

Във връзка с блокадата на левия сноп на His, възбуждането в лявата камера се извършва по ненормален начин, чрез анастомози между десния и левия сноп на His. Дясната камера се възбужда нормално, деполяризацията на лявата камера се забавя, поради което QRS комплексът се разширява и деформира. Независимо от нивото на поражение на левия сноп на клона на His, се наблюдава приблизително същата ЕКГ картина.

Критерий за ЕКГ за пълен блок от ляв сноп

Комплексът QRS е разширен, разделен, прилича на буквата М, ширината на QRS надвишава 0,12 ", в стандартните отвеждания II и III QRS има формата rS, R 1 III, обикновено α = –30 ° и по-малко. Вътрешното време на отклонение е по-голямо от 0,06. " В стандартния олово I няма q вълна, присъствието му дори с малка стойност показва фокални, често инфарктни промени. Пълната ляво блокирана блокада, внезапно начало, често е еквивалент на септален инфаркт на миокарда. В същото време има несъответствие на основната QRS вълна и нейната терминална част..

В еднополярни подсилени отвеждания, avL повтаря отвод I, avF повтаря отвод III. Има хоризонтално положение на сърцето.

В десните гръдни отвеждания често се записва QS, ST над изолината с преход към положителен Т. Такава ЕКГ промяна се приема погрешно за миокарден инфаркт на преградната област. Следователно, пълна блокада на левия сноп на His принадлежи на инфарктната ЕКГ.

Във V 3 се появява r вълна, чиято амплитуда се увеличава във V 4, V 5, V 6 наподобява QRS I avL олово. Електрическата систола на сърцето (QT) с пълен блок на ляв сноп е повече от нормалното

Въпреки че пълен блок на клона на левия сноп често се комбинира с хипертрофия на лявата камера, на ЕКГ няма ясни критерии за неговата хипертрофия. Косвен признак може да бъде синдромът Pv 5> Pv 4. Диагностика на хипертрофия на дясната камера на фона на пълна блокада на клона на левия сноп е невъзможна, диагностиката на миокарден инфаркт е изключително трудна. Често пълната блокада на блока на клона на левия сноп напълно маскира макрофокалния миокарден инфаркт. В някои случаи диагностиката на инфаркт помага: наличието на q вълна в I, avL, V 5, V 6 отвеждания, синдром на пролапса (RV 3 2), фалшиво положителна ЕКГ динамика (след пристъп на гръдна болка депресията изчезва

ST, T от (-), може да стане (+) или T да стане симетрично, заострено.

Непълен ляв блок на клона

При непълна блокада на левия сноп на His, импулсът е бавен, поради което ширината на QRS комплекса е по-голяма от нормалната, но по-малка, отколкото при пълна блокада на левия сноп His, и е 0,09-0,11 ", R вълната е назъбена или разделена на възходящо коляно, q I, avL, V 5, V 6 отсъства, ST I, avL, V 5, V 6 може да е на изолината и под изолината.

Всеки структурен елемент на проводящата система може да се провали под въздействието на различни фактори. Такива сривове са изпълнени с нарушения на проводимостта и нарушения в сърдечната дейност. Нека разгледаме причините за блокадата на левия сноп, клиничните и диагностични симптоми на това състояние. Трябва ли да се лекува блок от клонове на снопа и каква е прогнозата, когато се появи??

Ритмичните контракции на сърцето с правилна честота в диапазона 60-90 удара в минута е показател за добрата работа на проводящата система. Тази система контролира производството на импулс, неговата проводимост, покритие на цялата сърдечна тъкан с възбуждане и неговото свиване. Нейната работа е координирана и се подчинява на основния център на автоматизма №1 - синусовия възел. Структурните елементи на системата също са: AV-възел, сноп от His и неговите крака, влакна Purkinje.

Преди да изучим клиниката и причините за дисфункция в пътищата, ще анализираме как е подреден снопа на Хис. Този елемент е пряко продължение на AV възела, който се намира между горната и долната сърдечна камера и е център на автоматизма от 2-ри ред. AV възелът получава импулси от горния център - синоатриалния, обработва и провежда импулса по-нататък по снопа на Хис.

Снопът се разклонява на два крака: десен и ляв. От своя страна левият клон е разделен на преден и заден клон, които, продължавайки да се разклоняват, завършват във влакна на Пуркине. Патологията на левия крак под формата на забавяне или отсъствие на импулсация означава блокада на лявата камера в по-голяма степен, тъй като тези клонове на проводящата система преплитат този конкретен сърдечен участък.

Ако импулсите са нарушени на нивото на клона на снопа, възникват интравентрикуларни блокажи. Ако десният крак и двата клона на левия са засегнати наведнъж, се получава трилъчева блокада. Няколко вариации могат да имат двулъчеви блокове. Ако е засегнат само един клон на левия крак, блокът се нарича непълен.

Следните условия могат да станат причини за патологията на импулсите по влакната и клетките на левия крак:

 • инфаркт на миокарда,
 • кардиомиопатия,
 • възпалително сърдечно заболяване: мио-ендокардит,
 • сърдечни патологии, които водят до увеличаване на размера на лявата камера: артериална хипертония, дефекти, дефекти на клапанния апарат, калцификация,
 • коарктация на аортата и нейните дефекти,
 • излишък на калий в кръвта,
 • ТЕЛА,
 • интоксикация със сърдечни гликозиди,
 • възпаление на вътрешната обвивка на сърцето от бактериален произход,
 • сърдечни дефекти.

Стресовите фактори, прекомерното емоционално и физическо пренапрежение, екзогенна алкохолна и никотинова интоксикация, инфекциозни заболявания, липса на сън и почивка, нередовно работно време, работа "износване" могат да провокират влошаване на проводимостта. Тези фактори са предразполагащи към появата на горепосочените нарушения - причините за развитието на запушвания.

Пълното запушване е опасно и понякога животозастрашаващо състояние

Ако нарушенията на проводимостта са незначителни, т.е. импулсите преминават, но с минимално закъснение, без да се засяга работата на сърцето и хемодинамиката - няма особена причина за безпокойство. Природата е много благоразумна, тъй като в такива случаи тя е измислила решения за импулсиране - анастомози, в случай че отделни влакна на клона на левия крак изведнъж се провалят.

Пълната блокада е опасно и понякога животозастрашаващо състояние; блокирането на импулси на големи стволове на клоните на левия крак също е опасно. В същото време големи участъци от миокарда не се свиват и отклоненията не работят. Тези области просто са изключени от сърдечния ритъм и още по-лошо, миокардните влакна започват да се свиват хаотично, всеки в свой собствен ритъм с развитието на много опасни камерни аритмии, които могат да доведат до смърт.

Трябва да се разбере, че това състояние не е независимо заболяване, а признак на сърдечна патология. Това показва, че пациентът има здравословен проблем: органична сърдечна или несърдечна патология. Клиниката и симптоматиката както на пълни, така и на непълни блокади винаги се дължат на основното заболяване - причината, която ги е провокирала. Ако става дума за инфаркт, клиниката ще бъде светла: остри болки в гърдите, които не могат да бъдат спрени от нитроглицерин, с атеросклеротична кардиосклероза, процесът ще продължи постепенно, с развитие на задух, тежест в гърдите, прекъсвания в работата на сърцето.

Правило №1: няма специфични симптоми за блока на клона на ляв пакет. Клиничната картина може да отсъства напълно или да се дължи на основното заболяване. Блокадата може изобщо да не се прояви и да бъде открита под формата на случайна находка по време на вземане на кардиограма, например при преминаване на профилактичен медицински преглед. Тези асимптоматични състояния са много опасни, тъй като увеличават риска от внезапна сърдечна смърт при пациентите..

Ако се установи блокада без клинични прояви, е необходимо редовно да се провеждат многократни изследвания за проследяване на динамиката на пътищата. В случай на нарушение на проводимостта, липсата на симптоми не означава липса на сърдечни проблеми..

Блокада на предния клон на левия сноп на His на ЕКГ

Кардиограмата заслужено е призната за основен диагностичен метод на изследване. Тя записва различни нарушения в диригентската система на филм, в случай на преходна блокада (когато е "това е", "тогава не"), лекарят ще препоръча мониторинг на Холтер с фиксиране на сърдечната дейност за най-малко 24 часа.

Признаци на блокада на предния клон:

 • EOS отклонение вляво,
 • QRS в изводи I aVL съответства на qR, а в III, II, aVF съответства на rS,
 • Ширината на QRS е в диапазона от 0,08-0,11 s,
 • ако сравним дълбочината на R S вълните, тогава може да се отбележи, че S вълната е по-дълбока от R във втория олово,
 • в v5-6 R намалява във височина, докато S, напротив, увеличава в дълбочина.

Признаци на блокада на задния клон:

 • EOS отклонение вдясно,
 • QRS в отвеждания III, II, aVF съответства на qR, а в I aVL съответства на rS,
 • Широчината на QRS е в диапазона от 0,09-0,11 s,
 • T може да стане "-" в гърдите.

ЕКГ с блокада на задния клон на клона на левия сноп

Признаци за пълен ляв блок на клона:

 • QRS комплексите са много широки, повече от 0,12 s. по целия филм, деформиран, изкривен,
 • широк R в I aVL.

На кардиограмата има рязка деформация на комплексите, подобна на промени в инфаркта. Често тези състояния са доста трудни и проблематични за диагностициране..

При откриване на нарушения на проводимостта на левия крак е препоръчително да се извършат следните методи за изследване:

 1. Ехокардиография, ултразвук на сърцето с доплерометрия;
 2. Рентгенова OGK;
 3. Холтер ЕКГ наблюдение;
 4. профил на кръвното налягане, ABPM с високо кръвно налягане.

За да се установи причината за това състояние, се предписват общоклинични, биохимични анализи и други диагностични методи, които са необходими във всеки отделен случай..

Премахване на причината за блокада на левия крак

Няма специфично лечение. Корекцията трябва да се извършва според основното заболяване. Ако причината се крие в исхемична болест на сърцето, исхемични промени, е необходимо да се предписват нитрати, сърдечни гликозиди, диуретици, кардиопротективни лекарства според показанията. Ако пациентът има преходна блокада на фона на хипертонични кризи, е необходимо да изберете хапчета, които помагат да се поддържат стойностите на кръвното налягане на нормално ниво. При клапни дефекти може да се обмисли хирургична корекция..

Лечението на миокардит се извършва с хормонални лекарства, нестероидни противовъзпалителни лекарства, ако се открие бактериален патоген, е задължително да се проведе пълен курс на антибиотична терапия с предварително проучване на чувствителността на микроорганизма към AB. Ако причината за блокадата е електролитни нарушения, те се коригират и нивото на електролитите в кръвта се нормализира, последвано от биохимичен контрол..

Елиминирането на причината, причинила блокадата на левия крак, допринася за неговото изчезване или намаляване. Изключението са постинфарктните промени, възникнали в резултат на смъртта на някои от елементите на пътищата. В този случай е малко вероятно да бъде възможно да се намалят ЕКГ признаците. На такива пациенти се възлага динамично ЕКГ наблюдение..

Ако импулсната проводимост е нарушена по протежение на специални мускулни клетки в миокарда, наречени снопове на His, тогава ЕКГ диагностицира пълна или частична блокада на краката. Симптомите липсват или пациентите се оплакват от световъртеж, слабост и припадък. За лечение трябва да отстраните причината (сърдечен удар, склероза, сърдечни дефекти, хипертония), някои пациенти трябва да инсталират пейсмейкър.

Неговият сноп в сърцето е част от проводящата система. Образно, той може да бъде представен като пакет от електрически проводници, преминаващи ток. Първо преминава по стената между вентрикулите, след това се разделя на 2 крака, а левият след това се отклонява допълнително в предния, задния. Неговите влакнести импулси се приемат от атриовентрикуларната връзка и се предават на малки клетки от Purkinje, разклоняващи се в стените на вентрикулите.

Проводимите влакна се състоят от ствол (разположен в преградата между вентрикулите), десен и ляв клон. Дясната се спуска директно към дясната камера, а лявата предварително се разделя на 2 части (предна и задна) и след това преминава към лявата камера. В бъдеще краката на снопа от Него в сърдечния мускул се разклоняват, образувайки пътищата на Пуркинье.

Ролята на клоните на Хис е да възприемат сигнала за свиване от синусовите и аотриовентрикуларните възли и да го предават на всички части на сърдечния мускул на вентрикулите. Това ги кара да се свиват в правилния ритъм..

Когато възникне препятствие под формата на възпаление, некроза, склероза в миокарда, работата им се блокира. Ако зоната на увреждане е незначителна, тогава може да няма симптоми; при пълна блокада контракциите се появяват по-рядко от нормалното. Това се дължи на провеждането на импулси по кръговите пътеки, което нарушава синхронизирането на работата на сърцето..

И ето повече за пароксизмалната камерна тахикардия.

Клонът на десния сноп (RNB) е повреден от претоварване и увреждане на миокарда на дясната камера в такива случаи:

 • стесняване на митралния отвор,
 • недостатъчност на трикуспидалната клапа,
 • белодробна хипертония,
 • отваряне в преградата между предсърдията,
 • сърдечен удар,
 • хипертония,
 • предозиране на сърдечни гликозиди и бета-блокери.

Миокардният инфаркт е една от причините за блокада на снопа

Части от клона на левия сноп (LBB) са блокирани с промени в миокарда на лявата камера:

 • исхемия,
 • кардиосклероза,
 • калциране,
 • дистрофични и дисхормонални процеси,
 • хипертрофия с хипертония, аортни дефекти, митрална регургитация,
 • бактериален ендокардит и миокардит.

Нарушаването на проводимостта на сигнала по сноповете на His няма независими клинични признаци, тъй като се появява вторично на фона на съществуващо сърдечно заболяване или големи съдове. Ако блокадата е частична или само на един клон, особено на десния, тогава пациентът може да не го знае и такова отклонение от нормата може да бъде открито само на ЕКГ, по-често при наблюдение на Холтер.

При пълно увреждане на всичките 3 клона (PNPG и 2 части отляво), обемът на изхвърлената от вентрикулите кръв намалява. В такива случаи се появяват характерни симптоми:

 • виене на свят;
 • зрително увреждане;
 • припадъци припадъци от типа Morgagni-Adams-Stokes;
 • брадикардия;
 • прекъсвания в ритъма,
 • затруднено дишане;
 • забавяне на контракциите, докато сърцето спре напълно.

Краката на His могат да бъдат блокирани поотделно или наведнъж, също изолирана лезия е един клон на левия крак, както и техните различни комбинации. Има периодични или постоянни варианти, на една електрокардиограма отначало може да се отбележи блокада на един, а след това на друг клон.

Импулсът за дясната камера идва от лявата и лявата страна на преградата, когато е напълно блокиран, нейната проводимост се забавя, когато е непълна. Проявите са минимални, могат да бъдат открити при напълно здрав човек и не дават допълнителни усложнения. Ако това се случи със сърдечна патология, тогава задухът и умората обикновено се свързват с основното заболяване.

Нарушенията на проводимостта засягат предната и страничната страна на лявата камера. Те получават сигнали от задната стена отдолу нагоре. Най-често се открива при хипертрофия на миокарда поради хипертония, претоварване със сърдечни дефекти и миокардиопатия, една от причините е инфаркт на предната стена.

Електрическият сигнал се разминава по отделните влакна на Purkinje от предните участъци на лявата камера отгоре надолу, достигайки задната стена със закъснение. Подобно състояние се причинява от инфаркт или склероза, отлагания на калций в областта на проводимите влакна.

Частичните блокажи на един клон дават минимални прояви, но пълната блокада на LDBH се причинява от обширен инфаркт или изразен възпалителен или дистрофичен процес, който обхваща миокарда на лявата камера. Следователно с тази патология се отбелязват кардиалгия, замаяност, аритмия..

При частична блокада вълната на свиване преминава с леко закъснение, тъй като достига до целта достатъчно бързо по множество алтернативни пътища. Ритъмът не се нарушава или се развива брадикардия, тежестта на клиничните прояви зависи от причината, довела до блокадата.

Пълното блокиране се характеризира с:

 • невъзможността за предаване на сигнали към вентрикулите;
 • появата на огнища на възбуда на нетипични места;
 • части от сърцето се намаляват в хаотичен ритъм, пулсът е от 20 до 40 в минута;
 • недостатъчно освобождаване на кръв в артериалната мрежа.

Блокадата на десния и левия клон на снопа е възможна при постоянен и преходен вариант. Във втория случай той се нарича още прекъсващ. Това означава, че това се случва при провокативни условия. Например, той се нарича:

 • упражнения стрес;
 • повишено кръвно налягане;
 • ускорение или забавяне на пулса, сложни ритъмни нарушения;
 • инфекция;
 • декомпенсация на сърдечни заболявания, захарен диабет (влошаване);
 • прогресия на сърдечна недостатъчност;
 • промени в електролитния състав на кръвта, особено нивото на калий;
 • тежка атака на ангина пекторис;
 • прием на лекарства - хормони, сърдечни гликозиди, лекарства, които влияят на кръвното налягане.

След като пациентът влезе в състояние на покой или лечението на основното заболяване е успешно, запушването на крака изчезва. Ежедневното записване на кардиограма (мониторинг на Холтер) помага да се идентифицира преходно забавяне на проводимостта, а временна блокада често не се вижда на конвенционална ЕКГ.

Преходният ляв, десен блок на клона е синоним на преходен, прекъсващ. Лекарите използват всеки от тези термини, когато поставят диагноза, за да покажат, че запушването възниква само под въздействието на провокиращ фактор. С подобряването на хода на основното заболяване този симптом изчезва. Интермитентните блокади характеризират първоначалните промени в сърцето, а персистиращите възникват след инфаркт, тежко възпаление.

В зависимост от това колко силно е нарушена проходимостта на сигнала, има няколко вида блокади:

Тип блокада

Как се проявява

Преходна пълна блокада на десния блок на снопа, ляво

Камерните не получават сигнали от атриовентрикуларния възел, те работят в свой собствен ритъм (не повече от 30-40 удара за 60 секунди).

Частично блокиране

Не всички електрически сигнали преминават, така че скоростта на свиване е под нормалното (50-60 / минута).

Забавена проводимост

Не всички импулси могат да преминат през лъча или разпространението не е синхронно. В същото време пулсът е в нормални граници, но ЕКГ показва пролапса на камерния комплекс.

Видовете двойно-лъчеви блокади на снопния клон на His включват инхибиране на предаването на сигнала по десния и един клон на левия. Във всеки от тези случаи дясната камера получава импулс от здравата част на левия крак. Това се случва със закъснение, което се отразява на ЕКГ под формата на разширен вентрикуларен комплекс, отклонения на сърдечната ос. Симптомите съответстват на основното заболяване:

 • ангина,
 • хипертония,
 • сърдечен удар,
 • сърдечно заболяване,
 • кардиосклероза,
 • калциране.

Този симптом означава, че има нарушения в структурата и функцията на сърдечния мускул и в двете вентрикули. Това се счита за неблагоприятен признак, това се случва при дълбоки и обширни лезии на миокарда.

Ако има блок с трилъчеви разклонения, това означава, че и двете вентрикули получават сигнали от най-непокътнатия от трите клона. Те могат да се свиват по-бавно от нормалното или със свое собствено темпо..

В непълна версия това се проявява със световъртеж, слабост и задух по време на усилие, възможна е болка в сърцето. При по-нататъшна прогресия има прекъсвания и усещания за треперене в областта на сърцето, припадък.

Когато предаването на сигнала напълно спре, тогава има атаки на загуба на съзнание, посиняване на кожата с конвулсивно потрепване на мускулите. Трилъчевата остра блокада на снопа His е причина за спиране на сърцето, с ненавременна помощ завършва със смъртта на пациента.

Най-често се използва конвенционална ЕКГ, но ако има съмнения относно диагнозата, тогава се предписва допълнителна трансезофагеална техника или ежедневно наблюдение. За установяване на причината се извършват изследвания на ехокардиография, CT и MRI..

Симптомите на ЕКГ зависят от вида и комбинацията от блокирани клонове:

 • PNPG блок - отворите на десния гръден кош разкриват Rsr, rSR комплекси, те приличат на буквата M, в лявата - S е по-широк от нормалното, QRS е повече от 0,12 секунди.
 • LBBB блок - широки комплекси с назъбен връх в левия извод, в десния - анормални комплекси, разделени S.

Непълната или временна блокада на единия крак или клон на Него в сърцето не проявява симптоми при жените и мъжете. Ако настъпи пълно спиране на движението на импулсите, тогава ритъмът се забавя и отделянето на кръв от сърцето намалява. Това води до недостатъчно хранене на органите, но мозъкът и миокардът са най-засегнати. Проявите са:

 • потъмняване в очите;
 • припадък;
 • редки, нередовен пулс, прекъсвания;
 • затруднено дишане;
 • пристъпи на сърдечна болка.

Ако по време на бременност се открие блокада на десния сноп клон при жена, която никога преди не е страдала от сърдечни заболявания, тогава това е норма. В млада възраст това явление не причинява нарушения на кръвообращението и изчезва от само себе си..

Причините, свързани със сърдечната патология, включват:

 • хипертонично заболяване,
 • ангина,
 • сърдечно заболяване.

Всички те имат характерни симптоми и ехокардиографията, измерванията на ЕКГ и налягането са достатъчни, за да ги изключат. При съмнителни случаи се предписва Holter кардиограма, кръвен тест за ревматични тестове.

Блокът с ляв пакет е опасен, когато се комбинира с пълен блок с десен пакет. Настъпва дисоциация на ритъма на контракциите на сърдечните камери. На този фон обемът на кръвта, постъпваща в кръвта от сърцето, намалява, възможни са епизоди на загуба на съзнание. В тежък случай се появява сложна форма на аритмия и дори има сърдечен арест с различна продължителност.

Ако единият крак е засегнат, тогава вентрикулът (съответно десен, ляв) ще получи биоелектричен импулс със закъснение, но контракцията все пак ще настъпи. Следователно блокадата само на десния (ляв) клон на снопа не е опасна, но изисква терапия за състоянието, което го е причинило. В случай на асимптомно протичане е достатъчно наблюдение, редовен годишен преглед (ЕКГ, кръвни изследвания).

Лекува се блокада на левия сноп на клона на His, но за това е необходимо да се идентифицира и премахне заболяването, което го е причинило, и няма специална терапия само за блокадата. Тъй като това състояние не е заболяване, а само негов симптом, основната диагноза на пациента е:

 • дефект на клапана;
 • дефект на преградата;
 • постинфарктна кардиосклероза, постмиокардит;
 • калциране;
 • кардиомиопатия (вирусна, с диабет, хормонални нарушения, подагра, алергична, токсична, алкохолна).

Затова те използват лекарства, които са необходими във всеки конкретен случай - понижаване на налягането, разширяване на кръвоносните съдове, подобряване на храненето на миокарда, противовъзпалително.

Блокът на левия сноп се развива при кардиомиопатия

Провежда се терапията на основното заболяване, предписват се витамини, коензим Q, карнитин, тиотриазолин, милдронат за подобряване на кръвоснабдяването на миокарда. Намаляването на налягането се извършва с ангиотензин-конвертиращи ензимни блокери (Лизиноприл, Капотен), избягват се бета-блокери и калциеви антагонисти, тъй като те забавят проводимостта в миокарда.

Показания за инсталиране на пейсмейкър (изкуствен източник на ритъм или кардиовертер):

 • блокада от 3 снопа,
 • пълен блок за предсърдни сигнали,
 • ритъмът на контракциите под 40 в минута,
 • пристъпи на загуба на съзнание.

Ако блокадата на краката се случи в острия стадий на миокарден инфаркт, има пълна блокада на LPH, PNB с един ляв клон, тогава се препоръчва временна сърдечна стимулация. За това електродът се прекарва в дясната камера през централната вена.

Гледайте видеоклипа за десния блок на клона:

Пълното блокиране на електрическите импулси увеличава риска от сърдечен арест и може да причини внезапни, фатални контракции. Атаките на Morgagni-Adams-Stokes, които се появяват, когато кръвоснабдяването на мозъка е нарушено, също могат да бъдат животозастрашаващи, особено ако в този момент пациентът кара транспорт или други сложни механизми.

Усложненията на блокадата на крака включват:

 • пристъпи на тахикардия с вентрикуларен произход,
 • фибрилация и трептене на вентрикулите,
 • нарушение на кръвообращението,
 • тромбоемболия.

Камерно мъждене като усложнение на педункулатната блокада

Ако блокадата се открие случайно по време на ЕКГ изследване, няма признаци на дефицит в кръвоснабдяването на вътрешните органи, тогава прогнозата за такива пациенти е благоприятна. Това може да е вариант на структурата на сърцето, не се изисква лечение.

Неблагоприятен изход от блокадата се наблюдава при пациенти с обширен инфаркт, некомпенсирани дефекти, масивна миокардна дистрофия. Трябва да се отбележи, че блокирането на бляскането в такива ситуации е знак за негативна динамика на заболяването, увеличава риска от усложнения и смърт.

Ако изследването не разкрие никакви отклонения от нормата, но има само ЕКГ признаци на блокада, тогава на пациента се препоръчва да поддържа физическа активност в същите обеми като здравите хора.

След като инсталирате пейсмейкър, избягвайте устройства с електромагнитно поле, детектори за сигурност в супермаркети и летища и електрически линии с високо напрежение. Когато използвате мобилен телефон, дръжте го от дясната страна.

И ето повече за миокардната хипертрофия.

Клоновият блок на сноп не е отделно заболяване, а признак за нарушение на проводимостта на сигнала за свиване през сърдечния мускул. Частичната блокада на PNPG и 1 клон отляво са асимптоматични. Ако 3 клона са напълно блокирани или възникне подобно разстройство на фона на инфаркт, може да настъпи внезапен сърдечен арест. Предписано е лечението на основното заболяване, при припадъци на припадък е посочено инсталирането на пейсмейкър.

Сложната проводяща система на сърцето има много функции. Неговата структура, в която има възли, влакна, отдели, както и други елементи, помага в общата работа на сърцето и цялата хемопоетична система в тялото.

Има нарушение на вътрепредсърдната проводимост, както асимптоматично, така и тежко. Причината обикновено се крие в коронарна артериална болест, сърдечни дефекти. Показанията на ЕКГ помагат за идентифициране на заболяването. Дългосрочно лечение. Защо състоянието е опасно??

Доста необичайният метод на векторна кардиография не се използва много често. Концепцията означава прехвърляне на работата на сърцето в равнината. Лекарят оценява специалните бримки.

Разпознаването на миокарден инфаркт на ЕКГ може да бъде трудно поради факта, че различните етапи имат различни признаци и варианти на скокове на вълни. Например, остър и остър стадий през първите часове може да не се забележи. Локализацията също има свои собствени характеристики, инфарктът на ЕКГ е трансмурален, q, преден, заден, пренесен, макрофокален, страничен се различава.

Интравентрикуларната проводимост на сърцето се определя според показанията на ЕКГ. Причините за локални, локализирани нарушения при деца, юноши и възрастни са различни. Каква роля играе ВПС?

Такава сериозна патология като атриовентрикуларен блок има различна степен на проява - 1, 2, 3. Тя може да бъде и пълна, непълна, mobitz, придобита или вродена. Признаците са специфични и лечението не се изисква във всички случаи.

При отчитане на ЕКГ при деца и възрастни може да се открие интравентрикуларна блокада. Тя може да бъде неспецифична, местна и местна. Нарушенията на импулсната проводимост не са независимо заболяване, трябва да потърсите основната причина.

Пациентите със сърдечни проблеми се интересуват дали ЕКГ показва точни данни при миокардит. Симптомите и промените ще бъдат видими за опитен диагностик, но могат да бъдат предписани допълнителни изследвания, например ECHO KG

Доста значителни проблеми могат да причинят допълнителни пътища на човек. Тази аномалия в сърцето може да доведе до задух, припадък и други проблеми. Лечението се извършва по няколко метода, вкл. се извършва ендоваскуларна деструкция.